Загальна характеристика програми

«051 – Економіка» – сучасна освітня програма, що сприяє формуванню практичного досвіду та знань, будучи орієнтованою на потреби ринку та динамічну ділову практику. Перевагою програми є врахування регіонального контексту через проходження практик на підприємствах, дослідження особливостей регіональної промисловості, інноваційних стратегій розвитку.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньою програмою 051 «Економіка» відбувається, виходячи за рамки традиційних методів навчання,  що означає залучення до навчального процесу міжнародних-експертів практиків, проведення неформальних освітніх заходів, з метою розвитку критичного мислення та soft skills студентів. Освітня програма також спрямована на формування соціальних навичок, таких як лідерство, комунікативні навички, презентаційні, публічних виступів тощо.

Отримавши якісну вищу освіту, випускник за спеціальністю 051 «Економіка» може обіймати посади: керівника підприємства/закладу, фінансового директора, комерційного директора, керівника малого бізнесу, економіста, економіста-бухгалтера, обліковця, інспектора з цін, аудитора, інспектора з експорту та імпорту, консультанта з бізнес-планування.

Переваги навчання

1. Сучасна програма підготовки, складена з урахуванням вимог практики та роботодавців

Оскільки ми прагнемо створювати молодих фахівців нової генерації, затребуваних на ринку праці, низка дисциплін була запропонована роботодавцями. Функціонує Рада роботодавців спеціальності «Економіка» КрНУ. При цьому підготовка фахівців також включає цілу низку дисциплін, що дозволяють вивчити економічні процеси, аналізувати їх, прогнозувати.

Освітній процес на спеціальності здійснюють висококваліфіковані викладачі – доктори та кандидати економічних наук, які вільно володіють англійською мовою на рівні B2, проходять стажування за кордоном, є практикуючими фахівцями, постійно беруть участь у професійних практикумах та тренінгах.

Науково-педагогічний персонал має наукові доробки. які опубліковані в наукових виданнях, що індексуються базами даних Scopus та Web of Science.

На практичних та семінарських заняттях застосовуються кейсові методи навчання, ділові ігри, моделювання бізнес-процесів.

2. Протягом 2020-2021 рр. освітні програми акредитовані NAQA

3. Вивчення ділової англійської мови

Додаткове вивчення англійської ділової термінології та можливість захисту проєктів англійською значно підвищує рівень фахової підготовки здобувачів. Крім того, студенти спеціальності мають можливості відвідувати тренінги, лекції та вебінари міжнародних експертів та практикуючих фахівців.

4. Індивідуальний підхід до студентів

Для студентів спеціальності створено можливості побудови індивідуального підходу до навчання. Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів КрНУ реалізується, по-перше, через вибір дисциплін. Студенти самостійно з навчальних дисциплін освітньої програми обирають не менше 25 % дисциплін “вільного вибору”.

Окрім того, індивідуальна освітня траєкторія здобувача формується через обрання тем наукових досліджень та кваліфікаційних робіт. Студенти досить активно залучені з 1-го курсу до участі у різних наукових заходах, в тому числі приймають участь в конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та отримують призові місця.

5. Міжнародна мобільність

Ми заохочуємо наших студентів до міжнародної мобільності, що є передумовою їх успішного працевлаштування в майбутньому. Наші здобувачі беруть участь у програмах академічної мобільності на факультеті економіки Університету Матея Бела запрограмою "Business Economics and Management" та у Вроцлавському Економічному Університеті запрограмою "Business studies/Economics". Крім того, кафедра реалізує віртуальну мобільність (онлайн стажування, вебінари зарубіжних лекторів тощо). Є гарна практика внутрішньої академічної мобільності з ЗВО-партнерами в Україні.

6. Комфортні та безпечні умови навчання із активним залученням інтерактивних технологій

Наявні оснащені мультимедійним обладнанням та компьютерами аудиторії, є безкоштовний доступ до бібліотеки і необхідних для навчання ресурсів, в тому числі онлайн матеріалів для підготовки до занять та організації самостійної роботи. Навчання проходить у сучасних аудиторіях, активно використовуються інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. На заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що покращує візуальне сприйняття навчального матеріалу та дозволяє презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

7. Допомога у працевлаштуванні

Випускники нашої кафедри працюють на провідних підприємствах нашого міста та за його межами, зокрема: ПАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчкм’ясо», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», ПП ВТК «Лукас».

8. Виховна діяльність та громадська активність

Дозвілля студентів-економістів надзвичайно різноманітне: відвідування екскурсій, патріотичних та культурно-просвітницьких заходів міста, гуртків та секцій університету. Колектив кафедри активно залучається до проведених заходів та прагне розкрити таланти кожного студента.

9. Можливість пройти військову підготовку на військовій кафедрі

Здобувачі-економісти вивчають технологію економічної діяльності підприємств, опановують основи та методи аналізу, оцінки, регулювання і прогнозування економічної діяльно­сті підприємств різних форм власності. Випускники нашої кафедри стають висококваліфікованими спеціалістами, отримуючи гідну матеріальну та моральну оцінку своєї праці. Вони мають досвід у використанні сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення для проведення всебічного і детального аналізу і оцінки фінансово-економічного стану підприємства.
 
Випускники з дипломами економістів користуються стабільно високим попитом з боку підприємств центральних областей України та міста Кременчука. Фахівці, підготовлені за даною спеціальністю можуть займати первинні посади: економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу госпо­дарської діяльності; економіст з договірної та претензійної роботи; економіст зі збуту; економіст з матеріально-технічного постачан­ня; економіст з планування; економіст з праці; економіст з фінан­сової роботи; економічний радник; економіст-статистик; економіст-демограф; інженер проектно-кошторисної роботи.
 
Задачі, які вирішують фахівці-економісти, полягають у  розробці і впровадженні економічного механізму керування під­приємством, що дозволяє досягти максимального прибутку при обмеженості й рідкості ресурсів; моделювання економічного стану підприємства з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників; розробка кошторисної документації; моделювання договірних цін на виконання робіт на підприємстві з урахуванням ринкових умов; проектування норм праці, складу виконавців, системи оплати праці; аналіз ефективності використання робочої сили; проведення маркетингових досліджень на ринку товарів; оцінка ефективності використання ресурсів підприємства; планування та прогнозування фінансів підприємства; аналіз фінансового стану підприєм­ства; стратегічне та тактичне (оперативне) планування діяльності підприємства; розробка стратегії, тактики та політики зовнішньоекономічної діяльності підприємств; планування та прогнозування фінансових та економічних показників діяльності підприємства; розробка бізнес-планів; розробка стратегій матеріально-технічного постачання.
 
Навчальний курс підготовки передбачає вивчення таких дисциплін як стратегія підприємства, планування діяльності підприємства, внутрішній економічний механізм діяльності підприємства, економіка і організація інноваційної діяльності, інформаційні системи і технології на підприємствах, фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством, економічна діагностика.
 
Підготовка майбутніх фахівців проводиться з широким використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. До послуг студентів комп’ютерний клас з сучасною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням.
 
Теоретична підготовка студентів-економістів доповнюється й практичною підготовкою, яка допомагає адаптувати майбутніх спеціалістів до умов реальної роботи на підприємствах. Така адаптація проводиться за допомогою організованої системи навчальної, виробничої та  переддипломної практики, яка проходить на провідних промислових підприємствах Кременчука та регіону. Впродовж практики студенти отримують уяву про особливості практичної роботи на посаді економіста, а також, вирішують окремі економічні задачі, характерні для цієї професії. 
 
При кафедрі відкрито аспірантуру денної та вечірньої форми навчання. Випускники, які впродовж періоду навчання виявили нахил до наукової роботи, можуть продовжити навчання у аспірантурі з перспективою захисту дисертації за економічним напрямом.