Відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти

Згідно листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 16.01.2018 р. № 22.1./10-76 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр». Організацію та проведення конкурсу було покладено на кафедру економіки.

Для проведення конкурсу було створено конкурсну комісію, до складу якої увійшли представники 5-ти закладів вищої освіти України, зокрема, таких, як Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Запорізька державна інженерна академія, Черкаський державний технологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», та заступник Голови Правління, начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта» - великого промислового підприємства міста Кременчука.

До складу конкурсної комісії увійшли 7 докторів економічних наук, професорів, 2 кандидата економічних наук, доцента, 1 представник промислового підприємства.

27 квітня 2018 року відбулося підсумкове засідання конкурсної комісії базового закладу вищої освіти, на якому було розглянуто 25 дипломних робіт, що надійшли з 10 закладів вищої освіти України. За результатами рецензування конкурсна комісія визначила 8 робіт, автори яких отримали 8 призових місць і 4 заохочення в різних номінаціях, зокрема, таких, як «За креативні підходи в сфері інноватизації галузі охорони здоров’я», «За високий рівень теоретичного опрацювання теми дослідження», «За найкраще висвітлення проблем галузі», «За високий рівень апробації матеріалів дослідження».

Диплом І ступеня, ІІ ступеня, ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

Диплом І ступеня

Бритков Олексій Михайлович

Сисоєв Володимир Вікторович, д.е.н., професор кафедри організації виробництва і управління персоналом

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Диплом І ступеня

Шевчук Ірина Володимирівна

Морохова Валентина Олександрівна, к.е.н., професор, завідувачка кафедри маркетингу

Луцький національний технічний університет

Диплом ІІ ступеня

Бовсуновська Надія Миколаївна

Плотнікова Марія Федорівна, к.е.н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Житомирський національний агроекологічний університет

Диплом ІІ ступеня

Цубера Яна Василівна

Черничко Тетяна Володимирівна, д.е.н., професор кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Диплом ІІ ступеня

Капінос Юлія Михайлівна

Найчук-Хрущ Марта Богданівна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Національний університет «Львівська політехніка»

Диплом ІІІ ступеня

Ковшар Владислав Анатолійович

Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Диплом ІІІ ступеня

Вовк Маргарита Анатоліївна

Сас Наталія Миколаївна, д.пед.н., доцен кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені

І.А. Зязюна

Полтавський національний педагогічний університет імені

В.Г. Короленка

Диплом ІІІ ступеня

Терещенко Вадим Вікторович

Мельник Юлія Миколаївна, к.е.н.,

доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Сумський державний університет

 

Номінація

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

За креативні підходи в сфері інноватизації галузі охорони здоров’я

Леськів Богдан Богданович

Скидан Олег Васильович, д.е.н., професор кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Житомирський національний агроекологічний університет

За високий рівень теоретичного опрацювання теми дослідження

Сапрон Наталя Олександрівна

Карпенко Лідія Миколаївна, д.е.н., професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

Одеський національний політехнічний університет

За найкраще висвітлення проблем галузі

Миронюк Жанна Борисівна

БондаренкоВікторія Михайлівна, к.е.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

За високий рівень апробації матеріалів дослідження

Барбанова Ірина Сергіївна

Захарова Оксана Володимирівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

Черкаський державний технологічний університет

 

На конкурс не були представлені роботи, результати яких запатентовано. Результати трьох представлених на конкурс робіт впроваджено в діяльність підприємств, організацій та установ, що підтверджено копіями актів впровадження. Результати трьох конкурсних робіт пройшли апробацію у вигляді наукових публікацій у фахових виданнях України, 10 робіт - під час участі студентів у науково-практичних конференціях різного рівня.

Тематика представлених на конкурс дипломних робіт висвітлює:

- теоретико-методичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємств промисловості;

- прикладні та науково-організаційні підходи щодо управління інноваційною діяльністю на підприємствах, в організаціях і установах різних сфер економічної діяльності;

- прикладні аспекти впровадження інноваційних проектів в різних галузях національного господарства.

Характерними недоліками представлених на конкурс дипломних робіт є:

-        загальнотеоретичний характер роботи без чіткого виділення авторського підходу до розвʼязання поставлених завдань;

-        не достатньо повне вирішення окреслених завдань у дипломній роботі;

-        порушення логічного звʼязку теоретичної та аналітичної частин роботи з проектними пропозиціями;

-         недостатнє аналітичне підґрунтя внаслідок обмеженого дослідження статистичних даних або поверховий характер аналітичних висновків;

-        недостатній рівень наукової новизни, відсутність оригінальних практичних пропозицій.

В якості рекомендацій для учасників Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр» вважаємо за доцільне акцентувати увагу конкурсантів та керівників дипломних робіт на наступному:

- недопущенні випадків академічного плагіату та необхідності забезпечення високого рівня оригінальності тексту дипломних робіт, що подаються на Конкурс;

- необхідності більш поглибленого висвітлення теоретичних питань за обраною тематикою за результатами вивчення широкого кола наукових праць та практичних прикладів вітчизняного та закордонного досвіду;

- необхідності наявності в наукових роботах елементів наукової новизни та їх чіткому визначенні у вступній частині роботи та анотації до неї, підвищенні рівня оригінальності пропозицій авторів;

- більш широкому використанні методів економіко-математичного моделювання в діагностиці та прогнозуванні;

- поглибленому теоретичному та аналітичному обґрунтуванні наведених в роботах висновків та пропозицій;

- необхідності проведення апробації результатів дипломних робіт на науково-практичних конференціях, оприлюднення результатів досліджень у наукових публікаціях та наданні документального підтвердження проведення зазначених процедур конкурсній комісії.

За результатами конкурсу було нагороджено:

- дипломами першого ступеня – 2 особи;

- дипломами другого ступеня – 3 особи;

- дипломами третього ступеня – 3 особи.

Неопределенный

Добавить комментарий