Додати новий коментар

Відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» за освітнім ступенем «Магістр»

Згідно листа Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 р. № 21/10-451 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовими вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» за освітнім ступенем «Магістр». Організацію та проведення конкурсу було покладено на кафедру економіки.

Для проведення конкурсу було створено конкурсну комісію, до складу якої увійшли представники 4-х вищих навчальних закладів України, в яких  ведеться підготовка магістрів зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», зокрема, таких, як Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Сумський державний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського та провідні фахівці промислових підприємств міста Кременчука, зокрема, ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ПАТ «Кременчуцький колісний завод».

До складу конкурсної комісії увійшли 2 доктора економічних наук, професора, 5 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 представника промислових підприємств.

10 квітня 2017 року відбулося підсумкове засідання конкурсної комісії базового вищого навчального закладу, на якому було розглянуто 21 дипломну роботу, що надійшли з 8 вищих навчальних закладів України. За результатами рецензування конкурсна комісія визначила 7 робіт, автори яких отримали 7 призових місць і 8 заохочень в різних номінаціях, зокрема, таких, як «За найкраще висвітлення проблем галузі», «За найкраще застосування сучасних методів дослідження», «За детальний аналіз результатів інноваційної діяльності підприємства», «За високий рівень теоретичного обґрунтування», «За оригінальність запропонованих заходів».

На конкурс не були представлені роботи, результати яких запатентовано. Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес – 4; кількість робіт, результати яких пройшли апробацію у вигляді наукових публікації або під час участі студентів у науково-практичних конференціях - 15.

Тематика представлених на конкурс дипломних робіт висвітлює:

- теоретико-методичні аспекти формування інструментарію оцінювання ефективності інноваційних проектів;

- прикладні та науково-організаційні підходи щодо управління інноваційним розвитком економічних систем різних рівнів;

- прикладні аспекти впровадження інноваційних проектів в різних сферах діяльності та галузях національного господарства.

Характерними недоліками представлених на конкурс дипломних робіт є:

-        окреслені завдання не знайшли повного вирішення у дипломній роботі;

-        загальнотеоретичний характер роботи без чіткого виділення авторського підходу до розвʼязання поставлених завдань;

-        відсутність звʼязку аналітичної частини роботи з проектними пропозиціями;

-         поверховий характер аналітичних висновків за результатами дослідження статистичних даних;

-        суто теоретичний характер роботи, недостатній рівень наукової новизни, відсутність практичної значимості роботи.

В якості рекомендацій для учасників Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» вважаємо за доцільне акцентувати увагу конкурсантів та керівників дипломних робіт на наступному:

- більш чіткому визначенні елементів наукової новизни дипломної роботи;

- необхідності більш поглибленого висвітлення теоретичних питань за обраною тематикою, в тому числі, ілюструючи окремі положення прикладами вітчизняного та закордонного досвіду;

- більш широкому використанні методів економіко-математичного моделювання при визначенні прогнозних оцінок;

- поглибленому теоретичному та аналітичному обґрунтуванні наведених в роботах висновків та пропозицій;

- підвищенні ступеня апробації результатів досліджень, проведених в рамках дипломного проектування.

За результатами конкурсу було нагороджено:

- дипломами першого ступеня – 2 особи;

- дипломами другого ступеня – 2 особи;

- дипломами третього ступеня – 3 особи.

Українська