Дисципліни

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
 

1. Оптимізаційні методи та моделі
2. Економетрика
3. Економіка підприємства
4. Економіка праці і соціально-трудові відносини
5. Міжнародна економіка
6. Статистика
7. Регіональна економіка
8. Стратегія підприємства
9. Організація виробництва
10. Економіка та організація інноваційної діяльності
11. Проектний аналіз
12. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
13. Потенціал і розвиток підприємства
14. Планування і контроль на підприємстві
15. Управління витратами
16. Підприємництво і бізнес культура
17. Основи наукових досліджень
18. Методика викладання економічних дисциплін
19. Університетська освіта (економіка підприємства)
20. Системи технологій промисловості
21. Економічна безпека підприємств
22. Економічний аналіз
23. Інвестування
24. Логістика
25. Основи підприємницької діяльності
26. Теорія економічного аналізу
27. Інформаційні системи і технології на підприємствах
28. Моделювання підприємницької діяльності
29. Системний аналіз в економіці
30. Бюджетування діяльності суб`єктів господарування
31. Капітал підприємства: формування та використання
32. Внутрішньо-економічний механізм діяльності підприємств
33. Ціноутворення
34. Прикладне програмне забезпечення економіки
35. Діяльність підприємства на фондовому ринку
36. Фінансова діяльність суб`єкта підприємництва
37. Управління комерційною діяльністю підприємства
38. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
39. Економіка інтелектуальної власності
40. Ринкові механізми сталого розвитку підприємства
 

Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст
 

1. Стратегічне управління підприємством
2. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
3. Управління проектами
4. Управління потенціалом підприємства
5. Економічна діагностика
6. Фінансова санація та банкротство
7. Комерційна діяльність підприємства
8. Правове забезпечення економіки підприємства
9. Управління ефективністю фірми
10. Основи наукових досліджень


Спеціальність 051 ЕКОНОМІКА

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
 

1. Стратегічне управління підприємством
2. Фінансовий менеджмент
3. Менеджмент персоналу
4. Міжнародний менеджмент
5. Управління проектами
6. Управління потенціалом підприємства
7. Економічна діагностика
8. Стратегічний аналіз
9. Моделювання економічної динаміки
10. Управління фінансовою санацією підприємства
 
 
Спеціальність 073 Менеджмент (спеціалізація "Управління інноваційною діяльністю")
 
освітньо-кваліфакаційний рівень - магістр
 
1. Методологія наукових досліджень
2. Економіка інноваційного підприємства
3. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
4. Інноваційний менеджмент
5. Креативний менеджмент
6. Фінансовий менеджмент
7. Інтелектуальна власність
8. Трансфер технологій
9. Маркетинг інновацій
10. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
11. Інформаційні системи в інноваційній діяльності
12. Управління інноваційними проектами
13. Управління конкурентоспроможністю
14. Охорона праці в галузі
15. Цивільний захист
16. Інноваційна економіка
17. Управління венчурним бізнесом
18. Управління ризиками в інноваційній діяльності
19. Інвестиційний менеджмент
20. Консалтинг в інноваційній діяльності
21. Моделювання інноваційних процесів
22. Брендинг в інноваційній діяльності
 
 
Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр
 
1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
2. Іноземна мова
3. Ділова іноземна мова (за проф. спрямуванням)
4. Українознавство
5. Філософія
6. Основи економічної науки
7. Основи підприємницької діяльності
8. Вища математика (Вища математика; Теорія ймовірності і математична статистика)
9. Економіко-математичні методи та моделі
10. Інформатика
11. Економіка підприємства
12. Маркетинговий менеджмент
13. Маркетинг
14. Фінанси,гроші та кредит
15. Бухгалтерський облік
16. Економіка праці і соціально-трудові відносини
17. Статистика
18. Правове забезпечення підприємницької діяльності
19. Підприємницькі ризики
20. Біржова діяльність
21. Товарознавство
22. Основи стандартизації та управління якістю
23. Стратегія і розвиток бізнесу
24. Комерційна діяльність
25. Основи наукових дослідженяь
26. Логістика
27. Планування бізнесу
28. Організація торгівлі
29. Державні закупівлі
30. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
31. Управління ефективністю підприємницьких структур
32. Етика бізнесу
33. Безпека сучасного бізнесу
34. Проектний аналіз
35. Інноваційне підприємництво
36. Економіка торгівлі
37. Ціноутворення
38. Інформаційні системи та технології в бізнесі
39. Методика викладання професійно орієнтованих дисциплін
40. Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур
41. Митна справа
42.   Інвестиційна діяльність
 
 
 
Спеціальність 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
 
1. Стратегічне управління в підприємництві
2. Управління брендами
3. Торговельна логістика
4. Інтелектуальна власність
5. Методологічні засади дослідження кон'юнктури ринку товарів і послуг
6. Управління біржовою діяльністю
7. Прогнозування та аналіз економічних процесів
8. Управління вартістю бізнесу
9.  Управління посередництвом та комерційною діяльністю
10. Документаційне забезпечення підприємницької діяльності
11. Організаціяі технології біржової торгівлі
12. Економіка нерухомості
13. Управління торговельним підприємництвом
14. Управління потенціалом бізнесу
15. Тренінг 1 "Створення позитивного іміджу компанії"
16. Тренінг 2 "Техніка активних продажів"
17. Тренінг 3 "Створення нового бізнесу"