Наукові розробки

В рамках розвитку наукової школи створено науково-дослідну лабораторію «Економіка інновацій та сталий розвиток», розпочато з 2012 року видання серії «Економічні науки», як окремої складової наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 р. №41 внесена до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (свідоцтво про реєстрацію серії КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012 р.).

В рамках функціонування наукової школи видані дві одноосібні та 8 колективних монографій, а саме:

1. Маслак О.І. Перспективні напрямки й можливі соціально-економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку промисловості: монографія / О.І.Маслак. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. – 168 с.

2. Маслак О.І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України: монографія / О.І.Маслак. – Львів: ІРД НАН України, 2010. – 456 с.

3. Экономическая оценка инновационного потенциала: [колективна монография / науч. ред. Перерва П. Г. и др.]. — Мишкольц: Издательство Мишкольцкого университета, 2010. — 166 с.

4 Перерва П.Г. Трансфер технологий : [колективна монография / під ред. П.Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, Верешне Шомоши М.] – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 668 с.

5. Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону: [колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О.В.Прокопенко]. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 576 с.

6. Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: [колективна монографія / наук. ред. Перерва П.Г. та ін.]. — Х.: «Цифрова друкарня №1», 2012. — 700 с.

7. Інформаційні технології та інновації як фактори розвитку суспільства: [колективна монографія / наук. ред. Луговой А.В. та ін.]. — Х.: Вид-во «Мадрид», 2013. — 198 с.

8. Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція: [колективна монографія / наук. ред. Маслак О.І]. — Кременчук.: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2014. — 256 с.

9. Сталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної політики України: [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак]. - Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2016. - 213 с.

10. Сталий розвиток в умовах глобалізаційних процесів сучасності: [колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак]. - Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2017. - 216 с.