Переваги навчання на кафедрі

Кафедра економіки є випускаючою за спеціальностями 051 Економіка, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр та за спеціальністю 073 Менеджмент ("Управління інноваційною діяльністю") за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і входить до складу економічного факультету, є одним з основних навчальних, науково-дослідних підрозділів університету, який проводить навчально-виховну та науково-дослідну діяльність. Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, у тому числі: 5 докторів наук, 4 професорів, 7 кандидатів наук та 6 доцентів. 

Студенти-економісти вивчають технологію економічної діяльності підприємств, опановують основи та методи аналізу, оцінки, регулювання і прогнозування економічної діяльно­сті підприємств різних форм власності. Випускники нашої кафедри стають висококваліфікованими спеціалістами, отримуючи гідну матеріальну та моральну оцінку своєї праці. Вони мають досвід у використанні сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення для проведення всебічного і детального аналізу і оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

Випускники з дипломами економістів користуються стабільно високим попитом з боку підприємств центральних областей України та міста Кременчука. Фахівці, підготовлені за даною спеціальністю можуть займати первинні посади: економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу госпо­дарської діяльності; економіст з договірної та претензійної роботи; економіст зі збуту; економіст з матеріально-технічного постачан­ня; економіст з планування; економіст з праці; економіст з фінан­сової роботи; економічний радник; економіст-статистик; економіст-демограф; інженер проектно-кошторисної роботи.

Задачі, які вирішують фахівці-економісти, полягають у  розробці і впровадженні економічного механізму керування під­приємством, що дозволяє досягти максимального прибутку при обмеженості й рідкості ресурсів; моделювання економічного стану підприємства з урахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників; розробка кошторисної документації; моделювання договірних цін на виконання робіт на підприємстві з урахуванням ринкових умов; проектування норм праці, складу виконавців, системи оплати праці; аналіз ефективності використання робочої сили; проведення маркетингових досліджень на ринку товарів; оцінка ефективності використання ресурсів підприємства; планування та прогнозування фінансів підприємства; аналіз фінансового стану підприєм­ства; стратегічне та тактичне (оперативне) планування діяльності підприємства; розробка стратегії, тактики та політики зовнішньоекономічної діяльності підприємств; планування та прогнозування фінансових та економічних показників діяльності підприємства; розробка бізнес-планів; розробка стратегій матеріально-технічного постачання.

Навчальний курс підготовки передбачає вивчення таких дисциплін як стратегія підприємства, планування діяльності підприємства, внутрішній економічний механізм діяльності підприємства, економіка і організація інноваційної діяльності, інформаційні системи і технології на підприємствах, фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством, економічна діагностика.

Підготовка майбутніх фахівців проводиться з широким використанням комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. До послуг студентів комп’ютерний клас з сучасною технікою та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Теоретична підготовка студентів-економістів доповнюється й практичною підготовкою, яка допомагає адаптувати майбутніх спеціалістів до умов реальної роботи на підприємствах. Така адаптація проводиться за допомогою організованої системи навчальної, виробничої та  переддипломної практики, яка проходить на провідних промислових підприємствах Кременчука та регіону. Впродовж практики студенти отримують уяву про особливості практичної роботи на посаді економіста, а також, вирішують окремі економічні задачі, характерні для цієї професії. У 2007 році укладено договір о співпраці між КДПУ ім. Михайла Остроградського та Мішкольцким університетом, згідно якого передбачено стажування викладачів, проходження практики студентами та наукові дослідження між кафедрою економіки та економічним факультетом Мішкольцкого університету.

При кафедрі відкрито аспірантуру денної та вечірньої форми навчання. Випускники, які впродовж періоду навчання виявили нахил до наукової роботи, можуть продовжити навчання у аспірантурі з перспективою захисту дисертації за економічним напрямом.

Але кафедра економіки піклується не тільки про забезпечення нормального проходження навчального процесу. Багато уваги викладачі кафедри приділяють виховній роботі та організації дозвілля студентів. Проведення зустрічей з керівниками та провідними фахівцями підприємств і організацій Кременчука,  культпоходи до кінотеатрів, музеїв, галерей, клубів та інших культурних закладів міста, екскурсії до природних, культурно-мистецьких та інших пам’ятних місць України, дні факультету, вечори, присвячені офіційним та неофіційним святам, дискотеки, спортивні заходи та безліч конкурсів, в організації яких приймають участь і викладачі і студенти, доповнюють привабливу, яскраву та неповторну атмосферу студентського життя.