Про кафедру

Навчальний корпус № 5, ауд. 5409, тел. З-10-15.

Спеціальність

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

Кваліфікація: магістр з управління інноваційною діяльністю

8.03050401 Економіка підприємства

Кваліфікація: магістр з економіки підприємства

7.03050401 Економіка підприємства

Кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства

6.030504 Економіка підприємства

Кваліфікація: бакалавр з економіки підприємства

      Кафедра економіки заснована в 1990 році як кафедра економіки та управління виробництвом з метою забезпечення підприємств регіону власними спеціалістами відповідного профілю. Першим її завідуючим був призначений доцент Юрій Іванович Кравченко. Даний період в житті кафедри відзначається як етап становлення, розуміння завдань та формування напрямків подальшого руху, визначення переліку фахових дисциплін та кропіткої роботи над кадровим та методичним забезпеченням навчального процесу.

Розвиток економічних відносин в Україні, поступова стабілізація та підйом майже всіх галузей народного господарства, зростання розуміння керівниками підприємств сутності ринкових процесів та факторів, що здатні ефективно впливати на перебіг подій, обумовили формування більш чітких критеріїв відбору молодих спеціалістів, а саме спричинили суттєве підвищення вимог щодо рівня їх спеціалізації. Відповідно до цього, як результат поступового еволюційного розвитку, з метою зростання якості освіти і відповідності об’єктивним потребам часу, відбулося відокремлення в самостійні підрозділи кафедр “Обліку та аудиту”(1999 р), “Економічної теорії”(2001 р), “Маркетингу”(2001 р).

Кафедра економіки є випускаючою за спеціальністю “Економіка підприємства” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр і входить до складу економічного факультету, є одним з основних навчальних, науково-дослідних підрозділів університету, який проводить навчально-виховну та науково-дослідну діяльність. Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, у тому числі: 4 доктори наук та 4 професори, 6 кандидатів наук та 6 доцентів.

Кафедрою забезпечується в університеті викладання 67 дисциплін з різних спеціальностей. Ці дисципліни стовідсотково забезпечені робочими, навчальними програмами та методичними вказівками власної розробки. За час функціонування кафедри були розроблені та впроваджені тестові системи контролю знань студентів, експертні системи на базі комп’ютерного класу. Кафедра впроваджує у навчальний процес сучасні засоби комп’ютерної техніки.

Спираючись на положення Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України № 916-14 від 13.07.1999 р., розпорядження КМУ № 1728-р від 27.08.10 року «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року» основною метою діяльності кафедри економіки КрНУ імені Михайла Остроградського визначено забезпечення інноваційного характеру вищої освіти, інтеграції сфер освіти, науки й виробництва з метою розбудови належної інноваційної інфраструктури в регіоні та Україні в цілому, що забезпечувала б інноваційний процес, сприяла б підвищенню конкурентоздатності національної економіки та ефективному використанню вітчизняного науково-технологічного потенціалу.

Основним напрямком діяльності керівництва та викладачів кафедри сьогодні, як і на початку роботи є забезпечення належного рівня викладання дисциплін, відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог до спеціальності “Економіка підприємства”, створення, доопрацювання та оновлення відповідно меті технічної та методичної бази, підвищення кадрового потенціалу.

Головним завданням колективу кафедри є створення умов, за яких можливе застосування прогресивних методів навчання, насамперед, впровадження в практику роботи викладачів і студентів обчислювальних систем та мереж, а також програмного їх забезпечення, сучасних математичних методів аналізу та прогнозування тощо.

Якість викладання та доступність сприйняття інформації студентами безпосередньо залежать від професійного рівня викладачів, багажу теоретичних знань та досвіду практичного їх застосування. Це обумовлює постійну увагу викладачів та аспірантів кафедри щодо підвищення свого наукового та кваліфікаційного досвіду та рівня.

У 2012-2014 роках згідно наказу Міністерства освіти і науки України Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовими вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. Організацію та проведення конкурсу було покладено на кафедру економіки.

На початку 2013 році в університеті була відкрита спеціалізована вчена рада К 45.052.02 з захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), головою якою є завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор Маслак Ольга Іванівна. І вже 3 липня цього ж року відбувся захист першої кандидатської дисертації.

Останні роки кафедра економіки здійснює наукове співробітництво з Київським національним економічним університетом, Харківським національним технічним університетом “ХПІ”, Петрашанським університетом (Румунія), Магдебурзьким університетом (Німеччина), Мішкольцьким університетом (Угорщина).