Програма розвитку кафедри

ПРОГРАМА
розвитку кафедри економіки
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
на період 2019 – 2025 рр.

1. Обґрунтування необхідності започаткування програми розвитку

Кафедра економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського створена 25 лютого 1999 року для забезпечення ґрунтовного вивчення основ сучасної економіки, принципів функціонування економічних систем різного рівня в умовах переходу до економіки знань, методів та прийомів аналітичної роботи, інструментарію прогнозування розвитку підприємств та організацій різних галузей та форм господарювання, принципів та умов забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання та національного господарства, способів формування стратегій розвитку економічних систем в умовах сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що є невід’ємною складовою підготовки фахівців у сфері економіки, підприємництва та управління інноваційною діяльністю.

Науковий потенціал кафедри складають 11 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 1 старший викладач, 1 асистент.

При кафедрі створені навчальні курси, головним завданням яких стала підготовка та перепідготовка висококваліфікованих фахівців економічного профілю на принципах міжнародної мобільності з розумінням особливостей функціонування світової економіки і досконалим знанням способів розв’язування складних економічних завдань і проблем, які здатні приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності, готові до активної творчої професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла суспільному прогресу; прагнуть самостійно здобувати нові знання, контролювати і корегувати зроблене; здатні вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня; вміють оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку; мають високі моральні якості (зокрема дотримуються кодексу професійної етики); володіють навичками організаторської та управлінської діяльності; вміють ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних і економічних наслідків.

Кафедра економіки продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів економічної роботи, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою.

Основними напрямами діяльності кафедри економіки є навчально-методична, науково-дослідницька, виховна та профорієнтаційна робота, розвиток міжнародних зв’язків, а також забезпечення розвитку матеріально-технічної бази кафедри тощо.

Основну увагу співробітники кафедри зосереджують на забезпеченні навчального процесу на високому професійному рівні (організація традиційних та проблемних лекцій, проведення семінарських та практичних занять у формі майстер-класів, ділових ігор, тренінгів), розробці навчально-методичних комплексів (навчальних програм, підручників, посібників), що стосуються викладання різноманітних теоретичних та практичних аспектів роботи економістів.

Члени кафедри приймають активну участь у сучасних подіях економічного життя, проводять ґрунтовні наукові дослідження, виступають організаторами їх апробації у формі науково-практичних конференцій різного рівня, конкурсів наукових робіт, готують рецензії та відгуки, надають експертні оцінки стосовно розвитку як сучасної економіки в цілому, так і окремих її аспектів, в тому числі на замовлення місцевих органів виконавчої влади, приймають участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації, акредитації спеціальностей, освітніх програм та закладів вищої освіти у складі комісій МОН України.

Заслуговують на увагу кафедральні наукові дослідження у галузі формування стратегії розвитку м. Кременчука та інтерпретації способів її  реалізації шляхом створення інноваційно орієнтованих кластерних об’єднань та аутсорсингових центрів.

Викладачі кафедри проводять лекції за кордоном та беруть активну участь у міжнародних стажуваннях та наукових конференціях, виступають співавторами міжнародних колективних монографій.

На кафедрі успішно здійснюється підготовка аспірантів та PhD.

Великої уваги на кафедрі надається виховній та профорієнтаційній роботі зі студентами та майбутніми абітурієнтами.

Необхідність створення програми розвитку кафедри визначається потребою реформування основних аспектів освітньої та наукової парадигм діяльності кафедри відповідно до Закону про вищу освіту (№ 1556-VII від 01.07.2014 зі змінами та доповненнями); врахуванням сучасних запитів ринку праці; потребою в орієнтації на європейські науково-освітні аналоги, що є вимогою до кожного структурного підрозділу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, з метою підвищення його світового рейтингу.

2. Прогноз тенденцій розвитку кафедри

На період 2019 – 2025 рр. планується суттєве розширення і поглиблення діяльності кафедри. Наразі діяльність кафедри економіки будується відповідно до положень Закону України № 1556-18 від 01.07.2014 р. «Про вищу освіту» зі змінами та доповненнями, Закону України № 40-IV в редакції від 05.13.2012 року «Про інноваційну діяльність», Закону України № 848-VIII в редакції від 07.-3.2018 року «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України № 3792-XII в редакції від 04.11.2018 року «Про авторське право та суміжні права», розпорядження КМУ № 686-р від 04.09.2013 року «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Статуту Університету, Стратегічної  програми розвитку Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на період до 2023 року, Стратегічної програми розвитку підрозділів на період до 2021 року. Передбачається, що у подальшому кафедра вибудовуватиме стратегію своєї роботи спираючись як на вітчизняну класичну, так і світову новітню методології викладання у вищій школі, що одночасно узгоджуються з ключовими постулатами наукової школи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Професорсько-викладацький склад кафедри зорієнтований на організацію і проведення роботи, що базується на наступних засадах:

 1. поглиблення знань та компетенцій майбутніх фахівців через високий особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри;
 2.  постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та морально-етичної підготовки фахівців;
 3. взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри між викладачами і студентами; між кафедрою та іншими підрозділами університету; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ЗВО, науково-дослідними установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктами національного господарства.

Таблиця 1

SWOT-аналіз перспектив розвитку кафедри економіки

СИЛЬНІ СТОРОНИ

МОЖЛИВОСТІ

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, результати професійної активності якого відповідають п. 30 Ліцензійних умов (понад 7 пунктів у кожного викладача)

Розширення можливостей для участі у національних і міжнародних грантових програмах

Викладання лекції англійською мовою

Можливість співпраці з закордонними закладами освіти для отримання студентами подвійного диплому

Наявність трьох акредитованих освітніх програм підготовки за ІІ магістерським рівнем

Розширення форм практичної підготовки студентів в рамках реалізації проектів дуальної освіти

Досвід проведення викладачами навчальних тренінгів на  провідних промислових підприємствах міста

Розширення міжнародних зв’язків, укладання договорів про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти

Співпраця у проведенні спільних науково-практичних заходів з Полтавською торгово-промисловою палатою та Кременчуцькою міською радою

Створення можливостей для диверсифікації освітніх програм у відповідь на запити ринку праці

Проведення лекційних занять з використанням сучасних інформаційних засобів та технологій

 

Наявність у 30% викладачів кафедри понад п’ятьох публікації у виданнях, що індексуються у науко-метричних базах Scopus та Web of Science

 

Багаторічний досвід проведення ІІ туру всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт

 

Багаторічний досвід організації та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій

 

Наявність власно розроблених навчальних посібників та підручників

 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації

 

Велика кількість призерів ІІ туру всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт

 

Активна співпраця з Малою академією наук

 

Наявність договорів про співпрацю з провідними підприємствами та установами міста в рамках реалізації практичної підготовки студентів

 

Високий відсоток охоплення нормативних та вибіркових дисциплін підготовки студентів онлайн-курсами

 

СЛАБКІ СТОРОНИ

ЗАГРОЗИ

Низький темп оновлення матеріально-технічної бази через брак фінансування

Спадаюча динаміка контингенту студентів

Недостатній рівень забезпечення навчально-наукового процесу сучасними програмними засобами через брак фінансування

Зменшення кількості випускників шкіл внаслідок демографічної кризи

Зростання середнього віку докторів наук

Зниження рівня платоспроможності населення

Недостатній відсоток захистів кандидатських дисертацій, проведених у регламентовані терміни

Відтік абітурієнтів до закордонних навчальних закладів

Малочисельні групи студентів

Скорочення чисельності бюджетних місць у регіональних закладах вищої освіти

 

Вставлення більш жорстких вимог щодо правил прийому абітурієнтів за напрямами підготовки 05 Соціальні та поведінкові науки і 07 Управління та адміністрування

 

3. Концепція розвитку кафедри

Орієнтиром концепції розвитку кафедри економіки є високий рівень вимог до викладання всіх навчальних дисциплін, висока професійна та загальнонаукова підготовка професорсько-викладацького складу, високий рівень та культура презентації матеріалу, спонукання до активного, творчого засвоєння знань студентами, чому має сприяти відповідна практика проведення лекцій, семінарських та практичних занять, запровадження у навчальний процес інноваційних методик викладання, залучення фахівців-практиків.

Концептуальна ідея розвитку кафедри полягає у виконанні нею основної подвійної функції: навчально-методичної та науково-дослідницької, де об’єднавчою ланкою виступає педагогічний чинник роботи викладача зі студентом. Ключовою компонентою концептуального спрямування кафедри є усвідомлення подальшої діяльності, спрямованої на забезпечення достойного місця Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у національних та світових рейтингах закладів вищої освіти.

Важливою концептуальною складовою роботи кафедри залишається патріотичне виховання студентства та підготовка майбутніх високопрофесійних фахівців, які здатні успішно захищати національні інтереси України.

Основна мета кафедри:

Задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства на підготовку фахівців високої кваліфікації, що мають фундаментальні знання з економіки та управління інноваційною діяльністю, володіють спеціальними концептуальними знаннями, базовими уявленнями щодо вибору методології аналізу підприємства як системи, розроблення та опрацювання його процедур, сучасними уявленнями щодо діагностики конкурентного середовища підприємства, уявленнями щодо моніторингу стану підприємства та його становища на ринку і набули практичних навичок з використання методик аналітичних дисциплін (зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій).

Дана мета може бути досягнута на основі:

 • просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм;
 • збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій;
 • формування кооперації із стратегічними партнерами.

4. Пріоритетні напрями роботи кафедри

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри економіки є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. Кафедра економіки має стати центром якісної підготовки фахівців у сфері економіки і управління інноваційним підприємництвом, провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження сучасних економічних проблем в управлінні на різних рівнях національного господарства шляхом накопичення інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних цінностей, створення позитивного іміджу кафедри та університету в цілому.

Навчально-методична робота кафедри

Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2020-2025 рр. слід вважати:

 1. Розробка, модернізація та впровадження відповідно до стандартів вищої освіти на виклики сучасних вимог ринку праці, що стоять перед українською вищою школою, диверсифікованих освітніх програм за І, ІІ та ІІІ освітніми рівнями підготовки;
 2. розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
 3. подальшу розробку та удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з базових і спеціалізованих курсів з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
 4. створення сучасних навчально-методичних комплексів, що включають широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо;
 5. підготовку до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового спрямування кафедри;
 6. удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти, в тому числі шляхом запровадження системи онлайн-навчання, за проведенням аудиторних занять та атестацією здобувачів вищої освіти;
 7. дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
 8. запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців, в тому числі системи дуальної освіти та створення умов для індивідуального навчання обдарованої молоді;
 9. організація та проведення досліджень у галузі перспективних напрямків розвитку програми «Освіта впродовж усього життя»;
 10. здійснення системного моніторингу міжнародного освітнього простору з метою формування запитуваних міжнародним співтовариством магістерських програм підготовки фахівців для спрощення адаптації випускників університету на світовому ринку праці;
 11. створення аутсорсингового центру з обслуговування суб’єктів малого та середнього бізнесу, завданням якого є надання різних видів обліково-аналітичних послуг та консультацій, в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Кременчука;
 12. створення електронної приймальні кафедри задля офіційного листування зі студентами та практикуючими фахівцями;
 13. використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою;
 14. використання сертифікованих програмних продуктів для викладання профільних навчальних дисциплін;
 15. розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою;
 16. введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою;
 17. більш активне і результативне залучення студентів до участі в олімпіадах;
 18. продовжувати роботу навчально-методичного семінару кафедри з метою удосконалення структурно-логічних моделей навчального процесу за освітніми програмами І, ІІ та ІІ рівнів підготовки, посилення зв’язків між навчальними дисциплінами та співпраці з іншими кафедрами.

Науково-дослідна робота кафедри

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 1. забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки кандидатських та докторських дисертацій, своєчасне отримання вчених звань;
 2. участь викладачів, аспірантів і студентів кафедральної спеціалізації у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах з проблем управління економікою та інноваційним підприємництвом;
 3. публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів кафедри у наукових фахових виданнях України та інших країн світу;
 4. збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у виданнях, які входять до науко-метричних баз;
 5. активізація патентно-охоронної діяльності;
 6. здійснення членами кафедри роботи по опонуванню кандидатських і докторських дисертацій, рецензуванню авторефератів, монографій, підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури;
 7. розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських та зарубіжних університетів;
 8. організація дискусійного клубу студентів (щокварталу) задля обговорення результатів індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового спрямування;
 9. активізація роботи студентського наукового товариства з метою поглибленого вивчення новітніх технологій в економічно-управлінській діяльності;
 10. більш активне і результативне залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт і грантових програмах;
 11. активізація роботи кафедрального сайту та сторінок кафедри в соціальних мережах з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів
 12. продовження роботи щодо організації та проведення щорічних науково-практичних конференцій за профілем кафедри;
 13. активізація роботи з суб’єктами господарювання щодо укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти замовників;
 14. наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень тощо;
 15. проведення постійно діючого кафедрального наукового семінару з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ, у т.ч. в onlinе-режимі
 16. продовження роботи з залучення до наукової діяльності обдарованої молоді в рамках Малої академії наук;
 17. щорічне проведення ІІ етапу Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів студентських наукових робіт;
 18. поширення інформації про наукові здобутки викладачів кафедри шляхом створення профілей на спеціалізованих сайтах та реєстрації у базах даних.

Міжнародні зв’язки кафедри

Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними повинні бути:

 1. налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
 2. формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;
 3. забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових конференціях в Україні та поза її межами;
 4. стажування аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників у зарубіжних університетах в рамках Erasmus+, програми імені Жана Моне;
 5. обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними закладами вищої освіти в рамках реалізації програм спільного та подвійного дипломування;
 6. робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО близького і далекого зарубіжжя, сумісної роботи з пошуку грантів та їх виконання.

Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу

Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу має здійснюватися у напрямку активізації використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.

Основні напрями роботи:

 1. продовження робіт зі створення науково-дослідної лабораторії «Економіка, інновації та сталий розвиток»;
 2. забезпечення підключення всіх комп’ютерів кафедри до глобальних інформаційних ресурсів, що забезпечить доступ науковців, викладачів, студентів до новітньої інформації, до можливостей глобального освітнього простору;
 3. забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими програмними продуктами;
 4. розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб для покращення матеріально-технічної бази кафедри;
 5. регулярне поповнення бібліотечного фонду науково-дослідної лабораторії кафедри навчально-науковою літературою та фаховими виданнями.

Виховна робота

Важливим компонентом реалізації програми розвитку кафедри на 2020-2025 рр. є робота професорсько-викладацького складу зі студентами, що спрямована на реалізацію наступних задач:

 1. забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема тих, що стосуються організації навчального процесу;
 2. забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
 3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 4. сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів;
 5. сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
 6. організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 7. патріотичне виховання молоді;
 8. сприяння формуванню високо свідомої, творчої, креативної, суспільно активної особистості, громадянина держави.

Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та працевлаштування випускників

Профорієнтаційна робота кафедри економіки спрямована на забезпечення виконання ліцензійних обсягів прийому студентів.

Завданням організації роботи з професійної орієнтації є формування умов для свідомого, мотивованого вибору професії майбутніми абітурієнтами, що передбачає спілкування зі школярами із залученням активістів студентського самоврядування, успішних студентів усіх курсів та молодих викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також участь кафедри у ефективних рекламних заходах.

Основні напрями роботи:

 1. постійне оновлення презентаційних матеріалів сайту кафедри та сторінок в соціальних мережах, цільові виїзди в навчальні заклади, залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри;
 2. інформування майбутніх абітурієнтів про можливості новітніх форм інтеграції студентів до світового освітнього процесу, зокрема організаційне забезпечення процесу підготовки студентів кафедри з отриманням двох дипломів – українського та європейського;
 3. сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та розширення баз практики, створення в межах університету кадрової агенції за участі органів місцевої влади та самоврядування, тісна співпраця з представниками міського та обласного фондів зайнятості;
 4. створення на сайті кафедри економіки сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників;
 5. розміщення рекламної інформації в друкованих джерелах (брошурах та буклетах) та у засобах масової інформації;
 6. обов’язкова участь кафедри у таких рекламних заходах, як: дні відкритих дверей, презентації, спеціалізовані виставки і ярмарки, ювілеї чи пам'ятні дати університету і його співробітників, зустрічі випускників, конференції і симпозіуми, дні кар’єри тощо;
 7. використання стаціонарних зовнішніх носіїв (стіни, щити тощо) для розміщення інформації про запропоновані освітні програми, наявність ліцензії, терміни навчання, співробітництво з іноземними навчальними закладами тощо.

Покращення кадрового потенціалу кафедри

У період на 2019-2025 рр. з метою покращення якісних характеристик кафедри передбачається:

 1. підвищення професійного рівня професорсько-викладацького складу кафедри шляхом захистів кандидатських і докторських дисертацій;
 2. підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
 3. забезпечення виконання програми підвищення кваліфікації викладачів кафедри у відповідних установах та організаціях в Україні та за її межами.

5.Механізми реалізації програми розвитку кафедри

У широкому розумінні основні механізми реалізації програми відображаються у забезпеченні інтеграції науки і освіти з підприємствами та установами і органами виконавчої влади, у розвитку зв’язків кафедри з провідними організаціями, які формують попит на випускників кафедральної спеціалізації, використанні всіх існуючих можливостей для інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу.

У вузькому розумінні механізми реалізації програми відображаються у забезпеченні становлення та розвитку суспільно активної студентської молоді, яка поєднує у собі високу професійну компетентність дослідників та фахівців у галузі управління економічними процесами, вирізняється широкою ерудицією, духовністю, моральністю, патріотизмом і особистою відповідальністю.

6.Основні умови успішного виконання програми

Запропонована програма може бути успішно реалізована шляхом:

 • злагодженої і ефективної роботи співробітників кафедри з виконання зазначених у ній положень та оптимізації навчально-виховного процесу;
 • постійного підвищення викладачами кафедри свого професійного рівня, зокрема, за рахунок участі у міжнародних програмах, тренінгах, майстер-класах та наукових семінарах;
 • роботи викладачів кафедри у спеціалізованих вчених радах із захисту кандидатських та докторських дисертацій;
 • залучення викладачів кафедри до експертної роботи з поточних актуальних проблем економічного розвитку;
 • участі викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів;
 • ефективної співпраці кафедри з іншими кафедрами університету, методичною радою та навчально-методичним відділом, відділом працевлаштування та практичної підготовки, центром міжнародної діяльності, відділом аспірантури і докторантури та іншими структурними підрозділами університету;
 • співпраці з іншими навчальними закладами для проведення спільних освітньо-наукових заходів;
 • співпраці з провідними підприємствами, організаціями, установами щодо організації проведення тематичних занять, майстер-класів, тренінгів та організації практики студентів, виконання науково-дослідних робіт за кошти замовників.

Програму розвитку розробила завідувачка кафедри економіки, доктор економічних наук, професор Маслак О.І.

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри економіки (Протокол №12 від «18» червня 2019 року).