Публікації Бали Володимира Володимировича

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
Маслак О.І. Методологічні аспекти беззбитковості підприємства та їх застосування Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 208. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, c. 876-885.
Старчик Т.В. Значення фінансового аналізу підприємства в діагностиці ймовірності банкрутства Регіональна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2005. С. 76-77.

Перерва П. Г.,

Маслак О.І.

Привабливість підприємств України для іноземних інвесторів Вісник ХПІ. -  2006, №2 (1), с. 141-143
Маслак О.І. Моделювання беззбитковості підприємства (на прикладі ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю») Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції \\Тези  доповідей. – К., УкрІНТЕІ - 2006.

Маслак О.І.

Яворський В. В.

Економічне обґрунтування прийняття рішень як фактор привабливості для інвесторів та ділових партнерів підприємства Теория и практика предпринимательской деятельности: материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов - Симферополь. Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2006.

Карин Шимпф, Герхард Шводіаур, Перерва П. Г.,

Маслак О.І.

Економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств VII Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів»: Тези доповідей. – Кременчук: КДПУ, 2006.

Маслак О.І.

Яворський В. В.

Економічне обґрунтування прийняття рішень як фактор привабливості для інвесторів та ділових партнерів підприємства

Научно-практический журнал «Экономика Крыма» -  № 17, 2006, С. 40-43.

Маслак О.І. Теоретичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємства Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.305-310

Перерва П. Г.,

Маслак О.І.

Існуючі та перспективні напрямки інвестицій у виробництві технічного вуглецю Вестник Национального технического университета «ХПИ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – №16. – С.176-185.
Маслак О.І. Перспективные направления вложения инвестиций в инновационную деятельность промышленных предприятий по производству технического углерода Материалы XII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». – Скадовск, 2007.

Маслак О.І.

Яворський В. В

Інформаційні засади визначення аналізу точки беззбитковості. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 12. Частина 1. – Кіровоград: КНТУ, 2007, С. 163-170.
  Інформаційний аспект впровадження визначення ланцюгової ефективності інвестиційного проекту для промисловості. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 245: В 2 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008, С. 283-291.
  Визначення ланцюгової економічної ефективності інвестиційних проектів в хімічній промисловості Труди VI-ї міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів» «Оптимум- 2008» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут». – 3-5 грудня 2008. – Харків. – С. 147-148.

Kosenko Aleksandra,

Schimpf Karin

Investment problems and prospects of chemical industry Ukraine Business studies. A Publication of the University of Miskolc. Volume 6, Number 1. (2008). – S. 3-10
  Determination of directions of investing in production of technical carbon black taking into account prospects of development of eventual user Business studies. A Publication of the University of Miskolc. Volume 6, Number 1. (2008). – S. 11-17.
Вознюк М.В. Удосконалення способів оцінки конкурентоспроможності підприємства: практичний аспект Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 248: В 6 т. – Т. VІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1291-1297.
Михайлова І.О. Прогнозна модель оцінювання ефективності виробництва продукції Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 249: В 6 т. – Т. VІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1380-1384.
                            Теоретичні аспекти дослідження ринкових характеристик хімічної продукції в контексті проведення аналізу ефективності інвестиційного проекту Материали за 5-а Международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания». – София, 2009. – Том І. Икономики, - С. 76-79.
  Методичні рекомендації по ранжируванню інвестиційних проектів на ВАТ «КЗТВ» Регіональний збірник наукрових праць з економіки «Прометей» . – Інститут економіко-правових досліджень Національної акодемії наук України, Донецький економіко-гуманітарний інститут. – 2009. – вип. 1(28), С. 84-88
  Визначення організаційної системи керування інвестиційними процесами на підприємствах хімічної промисловості Економіка і регіон. – 2009. - № 3(22). – С.77-81
Дмитренко Н.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності ВАТ «КЗТВ» Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 21-22 квітня 2011 р. - С. 228-229
Роман А.О. Управління санаційною спроможністю промислового підприємства Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 21-22 квітня 2011 р. - С. 229-230
  Розрахунок точки беззбитковості як необхідна умова для визначення інвестиційної привабливості підприємства Ефективна економіка.—2011.—№6.— режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
  Теоретичні засади визначення ланцюгової економічної ефективності інвестиційних проектів підприємств хімічної промисловостіі Ефективна економіка.—2011.—№7.— режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
Маслак О.І. Модель оцінювання ефективності інвестиційних проектів Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – № 25. – С. 151–155 (фах. вид.).
Березовська В. Необхідність застосування методики ранжирування інвестиційних проектів Матеріали всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, - 2011. – С. 9-10.
Жила А.С. Сучасні методи оцінювання ефективності формування та використання оборотного капіталу на промислових підприємствах: теоретичні аспекти Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності» (м. Одеса, 16-17 березня 2012 р.) - Одеса: у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012.Ч.I. – с. 63-65.
Жила А.С. Сучасні проблеми формування та використання оборотного капіталу на машинобудівних підприємствах України та Полтавської області Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Зростання економічного потенціалу України: теоретико-методичний  та науково-практичний аспекти» (м. Київ, 23-24 березня 2012 р.). – Київ, у 2-х частинах, «Київський економічний науковий центр», 2012.Ч.I. – с.62-64.
Ламбіна О.О. Особливості існуючих схем мотивації економічної діяльності найманих працівників на підприємствах хлібопекарської галузі України Матеріали конференції ХІХ міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 26-27 квітня 2012 р.) – Кременчук: ПП «Щербатих О.В.», 2012. – С. 311 – 313.
  Забезпечення розвитку іноземного інвестування в Україні: теоретичний аспект

Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – № 51 (957). – С. 138 – 145

(фах. вид.)

  Практичне застосування моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів на ВАТ «КЗТВ»

Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – № 25 (931). – С. 115 – 122.

(фах. вид.)

 

колективна

Економічна ефективність інвестування проектів екологізації промисловості (на прикладі ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю) Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : монографія \ за ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак . – Кременчук, 2012. – С. 175-195.
Жданов С.О. Сучасний стан інвестиційної активності України Матеріали міжнародної наукової конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві» (м. Кременчук 13-14 березня 2013 р.) –Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С.112-114.
Березовська В. Можливості розвитку пасажирських перевезень за рахунок ввикористання електричного транспорту Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІІ Всеукр. Наук. Конф. Студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 23-24 листопада 2012 р.) / за ред. Д.е.н., проф. О.М. Кібік, д.ю.н., проф. О.П. Подцерковного. – Одеса. : Фенікс, 2012. – С. 235-237.
Саранчук Г.А. Економічна ефективність інвестування проектів екологізації промисловості Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІІ Всеукр. Наук. Конф. Студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Одеса, 23-24 листопада 2012 р.) / за ред. Д.е.н., проф. О.М. Кібік, д.ю.н., проф. О.П. Подцерковного. – Одеса. : Фенікс, 2012. – С. 116-118.
Виноградов С.О. Інвестиційна привабливість як фактор зростання економічного потенціалу міста Кременчука Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економік єврорегіонів: макро-та макрорівні» (м. Київ, 29-30 березня 2013 р.) – У 2-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч.1. – С. 57-58.
Волкова Ю.В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 307-308.
Жовтобрюх К.В. Сучасні механізми впровадження інновацій на промислових підприємствах Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 317-318.
Кравченко Ю.В. Сучасні підходи щодо управління рентабельністю на підприємствах Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 318-319.
Спірідонова В.М. Сучасні методи ефективного управління оборотним капіталом підприємства Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 319-320.
Ханас Т,В. Інвестиційний клімат України: сучасний стан та засоби його покращення Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 309-310.
Чернова Н.А. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства в умовах реформування галузі Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 320-321.
Волосухіна Ю.А. Необхідність оптимізації складу факторів виробництва як засіб забезпечення економічної ефективності сільськогосподарських підприємств Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 року. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С. 45-46.
Швець А.В. Формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ч к вектор інноваційного розвитку Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 року. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С. 45-46.
Мацак А.Г. Взаємозв’язок мотивів, стимулів і результатів праці персоналу ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 222-223.