Публікації Квятковської Любов Абрамовні

Список наукових публікацій

Наукові публікації

Співавтори (прізвище студента підкреслити) Назва публікації Бібліографічні дані
одноосіб Методичний підхід до економічної оцінки виробничого потенціалу промислового підприємства Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред.. д.е.н., професора О.О.Непочатенко(Частина 2) – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 416 с. (с. 30-34) (кол.моногр.)
Воробйова Л.Д. Особливості формування  механізму забезпечення стратегічного розвитку підприємницьких структур Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.‑  Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2012.‑ №1. – С.28-32. (фах. вид.)
Маслак О.І., Шийка М.І. Особливості банківського моніторингу при оцінюванні фінансової стійкості банків України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ (м. Київ). – Харків, 2012. – № 1(12). – С. 3–10 (фах. вид.)
Маслак О.І., Гришко Н.Є. Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково- практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», 27-29 вересня 2012 – Суми : Сумський державний університет, Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку, Українська асоціація маркетингу, Всеукраїнська спілка вчених-економістів – с. 161-163.
Маслак О. І. Основні етапи оцінювання  стратегічного потенціалу підприємства Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (34). Частина 1  ‑ Луцьк , 2012. – С. 218-227
Маслак О. І., Безручко О.О. Особливості формування  економічного потенціалу підприємству в умовах циклічних коливань Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2012. ‑ № 9 (135). – С. 36-40.
одноос Значущість критеріїв оцінки маркетингу інновацій

«Економіка та управління: проблеми науки та практики»: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково- практичної конференції, Львів, 28-29 вересня 2012 / Громадська організація «Львівська економічна фундація».– Львів: «ЛЕФ», 2012 – С. 56-57

 

Волкова Ю В. Основні аспекти формування інноваційної стратегії розвитку підприємства Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 24-25 жовтня 2012 – Харків: Видавничий центр НТУ «ХПІ» ‑ с. 75
одноос Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії  та практики: Матеріали першої міжнародної наук-  практ. конф., 18-19 жовтня 2012 – Одеса: Атлант, 2012 – С. 292-293.
Я.О.Литвиненко, П.С. Мельничук Система оцінки ефективності використання основних засобів машинобудівної галузі Кримський економічний вісник. Науковий журнал – Крим, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2012 – С. 19-22
Воробйова Л.Д., Волкова Ю.В. Стратегія розвитку інноваційної діяльності підприємства України на сучасному етапі Вістник національного технічного университету «ХПІ» серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства» .‑ Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. ‑№ 58 (964).‑ 2012 – С. 65-71.
одноосіб Значення екологічного моніторингу при оцінюванні екологічної складової сталого розвитку Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: монографія / за   ред. Д.е.н., проф.. О.І. Маслак. – Кременчук,
Ворбйова Л.Д. Удосконалення процесу ефективного управління витратами на машинобудівному підприємстві Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки‑ Хмельницький, 2013. ‑ №1 (196) – С. 31-35
  Стан та напрями розвитку конкурентоспроможності машинобудівної продукції Ефективна економіка. – [Електронний ресурс]. – 2013. – №3. – Режим доступу: http:/www.economy.nayka.com.ua
Ляхова А.С., Мовчан І.А. Використання збалансованої системи показників для оцінки фінансової стратегії підприємства Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – с. 46-49.
Стригун М.О. Аспекти оцінювання ефективності вартісно- орієнтованого управління підприємством Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – с. 43-44.
  Оцінка природоохоронних заходів в реалізації концепції сталого розвитку Сталий розвиток національного господарства: еколого-економічна концепція. Монографія. / за заг. ред.. О.І. Маслак. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В.,2014. – 256 с. (153-166 с.)
Воробйова Л.Д. Напрямки щодо оптимізації методики оцінювання ефективності інвестиційних проектів на підприємстві Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – №1. – С. 149-153.
Проценко В. Підходи до оцінювання економічного ризику Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 року. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С. 38-39.
Расторопова І.А. Проблеми сучасної банківської системи та шляхи вдосконалення діяльності банківських установ ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 227-228.
Хоменко С.В. Політика управління оборотним капіталом ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 228-229.
Чудак А.В.

Основні аспекти теоретичних підходів до управління фінансовим розвитком

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 229-230.