Публікації Маслак Ольги Іванівни

Список наукових публікацій

Наукові публікації 

Співавтори
(прізвище студента підкреслити)

Назва публікації

Бібліографічні дані

Перерва П.Г. Методика рыночного ценообразования на основе уровня конкурентоспособности промышленных изделий  Маркетинг и реклама. – 1998. - №9-10(25-26).

Кравченко Ю.И.

Стратегическое управление в условиях рыночных отношений. Збірник наукових праць Кременчуцької філії Харьк. політехн. ун-ту Кременчук : КФ ХДПУ, 1994
  Методы управления в условиях рыночной экономики

Збірник наукових праць Кременчуцької філії Харьк. політехн. ун-ту.-Ч.2. – Кременчук, 1995.

  Изменение роли управления Научные труды научно-технической конференции «Проблемы создания новых машин и технологий». – Кременчуг : КФ ХГПУ, 1996.
Хоменко М.М. Дослідження характеру та форм виявлення мотивації на підприємствах промислового регіону Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку». – Ч. 1. – Хмельницький: ТУП, 1997.
  Методические аспекты совершенствования  методов управления Научные труды Кременч. госуд. политехн. ин-та. – Вып. 2.- Ч. 3.- Кременчуг, 1997.
  Особенности установления цен на научно-техническую продукцию Бизнес-информ. – 1998. - № 20(240).
Перерва П.Г. Оценка коммерческого риска при установлении цен Вестник Харьк. государственного политехн. ун-та. – Вып. 19. – Ч.2.- Харьков: ХГПУ, 1998.
  Методи ціноутворення в умовах перехідного періоду  Регіональні перспективи. – 1998. - № 2(3).
  Ценовая политика Кременчугского колесного завода в современных условиях перехода к рыночным отношениям  Вестник Харьк. государственного политехн. ун-та. – Вып. 19. – Ч.3.- Харьков: ХГПУ, 1998.
  Маркетинговая политика формирования цен на научную продукцию Проблеми створення нових машин та технологій - Випуск № 2, 1999 р.
  Стан теорії ціноутворення в промисловості  Регіональні перспективи. – 1999. - № 4(7). - С. 56-58
  Исследование факторов ценовой устойчивости товара на рынке Вестник Харьковского государственного политехнического университета: Технический прогресс и эффективность производства. Вып.27.- Харьков, ХГПУ – 1999. - С.79-83
  Стан теорії ціноутворення в промисловості  Регіональні перспективи. – 1999. - № 4(7). - С. 56-58
  Исследование факторов ценовой устойчивости товара на рынке Вестник Харьковского государственного политехнического университета: Технический прогресс и эффективность производства. Вып.27.- Харьков, ХГПУ – 1999. - С.79-83
  Формування і оцінка цінової стійкості промислових товарів на ринку Маркетинг: теорія і практика. Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції 24-27 травня 2000 р., м. Ялта. – Т.2. – Луганськ: СУДУ, 2000. - С.18-19
  Пути формирования цен на научно-техническую продукцию промышленности Економіка промисловості України: Збірник наукових праць.- НАН України,Рада по вивченню продуктивних сил України.-К., 2000. - С.126-138
  Пути формирования цен на научно-техническую продукцию промышленности Економіка промисловості України: Збірник наукових праць.- НАН України,Рада по вивченню продуктивних сил України.-К., 2000. - С.126-138
  Экономическая сущность инновационного процесса Вісник КДПУ: Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету – Випуск 2 / 2001 (11).
  Інноваційний проект: шляхи формування Вісник КДПУ: Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету – Випуск 4 / 2002 (15).
Костін В.В. Про основні проблеми та заходи щодо активізації інноваційної діяльності підприємств Регіональні перспективи – 2002 р. №5, С. 24-25.
  Інноваційний проект: шляхи формування Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету; Випуск 4/2002 (15).
  «Кременчуцький колісний завод» і напрямки підвищення її ефективності 50-52.
  Інноваційна діяльність ВАТ Регіональні перспективи. – 2002 р. №1 (20), С.
Перерва П.Г., Шимпф К. Основні економічні категорії маркетингової стратегії  підприємства Регіональні перспективи. – 2002 р. №1 (20), С.43-46.
Кондратенко О.В. Фінансова підтримка малого бізнесу в Україні: проблеми і перспективи. Регіональні перспективи. Научно – практичний журнал – 2003, № 9 – 10, С.22-25.
Перерва П.Г., Шводиауер Г.,  Райт М. Ресурсное обеспечение инновационных проектов Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 6. – Кіровоград: КНТУ, 2004, С.146-155
Перерва П.Г., Гаврись О.М., Погорєлов М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 640 с. – Укр. мовою
  Definition of Price Stability of the Goods in the Market microCAD 2005. International Scientific Conference 10-11 March 2005.
Дворник М.О. Проблеми комплексного аналізу стійкості підприємства в умовах трансформації української економіки  Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.  Випуск 206. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, С.662-669.
Бала В.В. Методологічні аспекти беззбитковості підприємства та їх застосування Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 208. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005, c. 876-885.
Кузьменко О.В. Проблеми забезпечення стабільного розвитку підприємств нафтопереробного комплексу на прикладі АТ «Укртатнафта» Економіка і регіон. Науково-практичний журнал. - № 5, 2005, С. 144-147.
Дворник М.О. Проблеми кризового стану підприємств в сучасних умовах розвитку України. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. –  Харків: НТУ «ХПІ», 2006. - № 02(1).
Перерва П.Г., Погорєлов М.І., Мехович С.А Економіка виробничо-підприємницької діяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. Перерви П.Г., Погорєлова М.І., Мехович С.А. – Харків: 2006. - 567 с.
Перерва П.Г., Шводиауер Г., Нестеренко Р.О., Косенко А.В. Розвиток маркетингових методів економічної оцінки ціни інформаційних ресурсів як інвестиційного ресурсу Вісник ХПІ. -  2006, №02 (2), С. 177-187.
Перерва П.Г., Райт М., Нестеренко Р.О., Горбатенко І.В., Косенко А.В. Маркетингові підходи до визначення міжнародної ціни і інвестиційної вартості об’єктів інтелектуальної власності Вісник ХПІ. -  2006, №02 (1), С. 173-180.
Дворник М.О. Розвиток ринку лікеро-горілчаного виробництва в умовах конкурентного середовища України  Вісник Хмельницького національного університету. - № 2, Хмельницький, 2006, С.177-183
Маріана Ман, Аліна Фрезер,  Перерва П.Г., Дворник М.О. Проблеми вибору моделі реструктуризації як основної форми адаптації підприємства до конкурентного середовища VII Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів»: Тези доповідей. – Кременчук: КДПУ, 2006
Шкалабан І.М., Гусятниченко Н.В. Проблеми відображення в обліку втрат від браку Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету: Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету –2006.-№2 (37)Ч.1. - С.142-144.
Бала В.В., Яворський В.В. Экономическое обоснование принятия решения как фактор привлекательности для инвесторов и деловых партнеров предприятия Научно-практический журнал «Экономика Крыма» -  № 17, 2006, С. 40-43.
Карин Шимпф, Герхард Шводіаур, Перерва П. Г.,  Бала В.В. Економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств VII Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів»: Тези доповідей. – Кременчук: КДПУ, 2006.
Іштван Сінтаі, Міклос Чісарік, Перерва П. Г Впровадження системи управління якістю на підприємстві VII Міжнародна науково-практична конференція «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів»: Тези доповідей. – Кременчук: КДПУ, 2006
Бала В.В., Яворський В.В. Економічне обґрунтування прийняття рішень як фактор привабливості для інвесторів та ділових партнерів підприємства Теория и практика предпринимательской деятельности: материалы международной научно-практической конференции ученых и специалистов - Симферополь. Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2006.
Малько М.В., Салєнко О.Ф. Проблема неритмічності грошових надходжень на рахунки підприємств та її вплив на фінансові показники (на прикладі ВАТ «Кременчукгаз») Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 211. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006, С. 1210-1221.
Бала В.В. Моделювання беззбитковості підприємства (на прикладі ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю») Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції \\Тези  доповідей. – К., УкрІНТЕІ - 2006.
Дворник М.О. Развитие операций «а-форте» в условиях рыночной экономики Украины Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції \\Тези  доповідей. – К., УкрІНТЕІ - 2006.
Перерва П. Г., Бала В.В. Привабливість підприємств України для іноземних інвесторів  Вісник ХПІ. -  2006, №2 (1), с. 141-143
Дворник М.О. Проблеми діагностики кризового стану підприємств в сучасних умовах розвитку України Вісник ХПІ. -  2006, №02 (1), С. 59-68.
Бала В.В., Яворський В.В Інформаційні засади визначення аналізу точки беззбитковості.

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 12. Частина 1. – Кіровоград: КНТУ, 2007, С. 163-170.

Дворник М.О., Таловер В.А. Удосконалення системи адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 12. Частина 1. – Кіровоград: КНТУ, 2007, С. 141-149.
Хамаршех В.А. Проблеми фінансування наукових та науково-технічних робіт і їх вплив на інноваційні процеси в полтавському регіоні Харьковская национальная академія городского хозяйства. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов». – Киев «Техника», 2007. – с.256-262. 
Маслак В.І. «Записки» Миколи Арандаренка як джерело з вивчення господарського життя Кременчуцького повіту у ХІХ ст. Гуржіївські історичні читання – збірник наукових праць, присвячених члену-кореспонденту АН УРСР І. О. Гуржію. Інститут історії України НАН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007, С. 77-81.
Дворник М.О., Савченко С.П. Інтелектуальна складова праці як умова розвитку підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні: теорія і практика.» – Луганськ: ЛІПСТ, 2007, С. 141-145.
Дворник М. О., Савченко С.П. Проблеми захисту прав володіння «ноу-хау» на підприємствах України. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку ринку науково-технічного продукції України та країни Африки». – Київ 2007. – с. 44-46.
Мельник С.В. Якість продукції як економічна категорія ринкової економіки I Открытая научно-техническая конференция молодых специалистов «КВСЗ-2007».-  Кременчуг, 4 ноября 2007 г. - С.81-82
Дворник М.О., Савченко С.П. Факторинг як провідний засіб мінімізації ризику несплати коштів на підприємствах України Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку ринку науково-технічного продукції України та країни Африки». – Київ 2007. – с.46-49.
Дворник М.О., Коноваленко О.Д. Інноваційні інструменти розвитку підприємства в ринкових умовах України Науково – практичний журнал «Науково-технічна інформація». – 2007 № 3\33.
Дворник М.О., Савченко С.П. Банківське кредитування як невід’ємна складова інноваційного розвитку економіки України (на прикладі Кременчуцького міського молокозаводу)  Экономика Крыма. Научно-практический журнал – Симферополь, 2007.- № 21.- С.23-26
Ткаченко І.В., Гноєва І.М. Проблеми узгодженості понятійного апарату основних засобів в обліковій роботі підприємства  Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць.-Вип.226.- Т.2.- Дніпропетровськ : ДНУ, 2007.- С.405-411
  System Estimation of Investment Attractiveness of Enterprises of Dairy Industry VI. Nemzetközi Konferencia A közgazdasz kepzes megkezdesenek 20. evforduloja alkalmabol II. kötet. – Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar. – Miskolc – Lillafüred 2007. oktober 10-11. – p. 300-305.
Дворник М.О.  Сучасний стан методів оцінки  інтелектуальної власності Материалы XII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». – Скадовск, 2007.
Бала В.В. Перспективные направления вложения инвестиций в инновационную деятельность промышленных предприятий по производству технического углерода  Материалы XII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». – Скадовск, 2007.
  Technique of Ranging of  the Purposes of Innovative Projects microCAD 2007 International Scientific Conference 22-23 March 2007.
Перерва П.Г., Бала В.В. Існуючі та перспективні напрямки інвестицій у виробництві технічного вуглецю Вестник Национального технического университета «ХПИ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – №16. – С.176-185.
Дворник М.О. Інтелектуально-інноваційні інструменти розвитку підприємства у ринкових умовах України Вестник Национального технического университета «ХПИ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – №16. – С. 49-53.
Троцько І.С. Дослідження переваг та недоліків розвитку малого підприємництва в Україні Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.319-321.
Бала В.В. Теоретичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємства Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.305-310
Маслак М.В. Оцінювання конкуренції на ринку лікеро-горілчаної галузі та роль ЗАТ «КЛГЗ» на ньому Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.296-298.
Залюбовська В.І. Методика оцінювання експортного потенціалу на ВАТ «Полтавський ГЗК» Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.291-295.
Авраменко О.П. Визначення економічного потенціалу машинобудівних підприємств Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.283-285.
ГусятниченкоН.В. Необхідність усвідомлення важливості інновацій для сучасного суспільства Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.281-282
Гусятниченко Н.В. Механізм фінансування інноваційної діяльності в Україні (теоретичні засади) Тези доповідей ХIV регіональної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук 2007. – С.279-280.
  Grounds component of innovative policy of industrial enterprise Business studies. A Publication of the University of Miskolc. Volume 6, Number 1, 2008. – S. 39-44.
  Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості: зміст і завдання Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем. Збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Випуск 5 (73). – С. 63-72.
Дворник М.О., Рогова О.С. Теоретичні засади інноваційного потенціалу підприємства та його оцінка Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. – Луцьк, 2008. – Випуск 5 (18). Частина 2. – С. 13-21.
Дворник М.А., Савченко С.П. Проблемы венчурного финансирования в Украине и пути их преодоления с учётом мирового опыта. Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын fылым жаршысы». – Казахстан, г. Орал каласы, 2008. - №6 (14). – С. 47-55.
Шводіаур Г., Перерва П.Г. Якість та сертифікація інтелектуальної продукції як фактор конкурентоздатності країни. Вестник национального техничного университета «ХПИ». – Харьков, 2008. - №20-1. – С. 236-246.
Илляшенко С.Н., Косенко А.П., Орлов П.А., Смоляр Л.Г. Современные подходы к оценке эффективности объектов интеллектуальной собственности в машиностроении. Вестник национального технического университета «ХПИ». – Харьков, 2008. - №19. – С. 82-87.
Дворник М.О., Глушко А.В. Проблеми та перспективи мотивації трудових ресурсів України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 5-6 грудня 2008р. «Проблеми праці та соціальних технологій у промисловому регіоні:теорія та практика».-Луганськ, 2008. - С.102-108
Шводіаур Г., Перерва П.Г. Якість та сертифікація інтелектуальної продукції як фактор конкурентоздатності країни. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». 29-30 жовтня 2008. – Харків. – С. 159-160.
Крижченко А. М. Проблеми управління грошовим потоком підприємства. Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2008. – ст. 263-264.
Dvornyk M. O., Savchenko S. The Factoring services in Ukraine as the means of management of debtor indebtedness. Nauka i Studia № 1(6). – Przemysl: Nauka i Studia, 2008. – p. 36-44.
Перерва П. Г., Мехович С. А., Погорєлов М. І., Дюжев В. Г., Сухомлин Л. Є., Зайцев Ю. І., Віхляєва С. І. Організація та управління інноваційною діяльністю. За ред. проф. Перерви П. Г., Меховича С. А., Погорєлова М. І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – 1025 с. – Укр. мовою
  Управління маркетингом на початкових стадіях інноваційного циклу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Харків НТУ «ХПІ», 2008.
Стебло Ю.А. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2008. – ст. 250-252.
Іщенко С. В., Кулінічев П. К. Визначення економічного потенціалу машинобудівних підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина І. – ст. 149-152
Іщенко С. В., Кулінічев П. К. Визначення економічного потенціалу машинобудівних підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина І. – ст. 149-152
  Чинники диверсифікації інноваційних процесів у промЕкономічні теорії диверсифікації інноваційного розвитку промисловості исловості Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.- 2009.- № 4 (23). - С.52-59
  Економічні теорії диверсифікації інноваційного розвитку промисловості Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць.-Дніпропетрорвськ. - 2009.- Вип. 2(7). - С.107-118
  Сучасний стан диверсифікації інноваційного розвитку наукоємних і високотехнологічних виробництв та напрями її стимулювання Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". Рада по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України. - 2009. - №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=85. - С.1-14
  Соціальні орієнтири диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. Випуск 257. – Т.2. - С.339-354
  Маркетингове дослідження інноваційно-інвестиційної конкурентоспроможності промисловості Вестник Национального технического университета «ХПИ». - Харьков. - 2009. - №35. - С.59-68
Перерва П.Г., Тимофеев В.Н., Кобелева Т.А. Маркетинговое исследование конъюнктуры рынка машиностроительной продукции Вестник Национального технического университета «ХПИ».- Харьков. - 2009. - №34. - С.21-27
Перерва П. Г., Мехович С. А., Погорелов Н.и.., Вороновский Г.К., Економика и управление инновационной деятельностью Учебник / Под  ред. проф Перервы П. Г., Меховича С. А., Погорелова Н.И., Вороновского Г.К.– Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 1203 с. – Рус. язык
  Economic evaluation of enterprise marketing strategy Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar. VII. Nemzetkozi Konferencia Miskolc-Lillafured, 2009. majus 19-20. – S. 220-222.
Уривська К.О. Діагностика фінансового стану в системі контролінгу Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 314-316
Шляпіна К.Г., Воробйова Л.Д. Диверсифікація діяльності підприємств Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 310-312
Заболотна Г.С., Дворник М.О. Підвищення економічної ефективності виробництва продукції Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 293-295
Вусик Т.Г., Дворник М.О. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 280-282
Крат Я.О., Нападайло А.В. Теоретичні основи аналізу фінансових результатів підприємства Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 271-273
Шаповал Н.О., Дворник М.О. Розробка варіантів стратегічних змін в системі антикризового управління Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 266-268
Михайленко М.М., Перерва П.Г. Управління формування потенціалу сратегічного  розвитку підприємства Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми
Мехеда І.О., Коноваленко О.Д. Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 9-10 квітня 2009 р. - С. 251-253
Косенко А.П., Коциски Д, Перерва П.Г., Сакай Д. Экономическая оценка инновационного потенциала Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2009. – 166с.
Михайленко М.М. Стратегічний потенціал промислових підприємств Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 249: В 6 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 730-737.
Дворник М.А., Перекупка Т.А. Процессные и продуктовые инновации: их роль в деятельности предприятия Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник». – РФ, г. Белгород, 2009. - №1 (57). – 58-63.
  Бар’єри та проблеми інноваційної сфери української економіки Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Киев, 2010. - №1. - С.95-102
  The Consequences of the Diversity of Innovation Development in Industry Club of Economics in Miskolc: Theory, Methodology, Practice. International advisory board. – University of Miskolc Faculty of Economics, December 2010. – Vol. 6. – Num. 2. – Р. 57–61.
  Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в контексті перспективної інвестиційної політики Інвестиції: практика та досвід.Науково-практичний журнал. - 2010. - №4 (лютий). - С.13-16
  Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості в структурі перспективної промислової політики Збірник тез доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 29 вересня – 1 жовтня 2010 р.- Суми: ТОВ Друкарський дім Папіріус, 2010.- С.136-138.
  Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України Монографія. – Львів: ІРД НАН України, 2010. – 456 с.
Романенко С.С Застосування маркетингових інструментів у сфері електронної комерції Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.- Кременчук. 2010.- № 1.- Ч.1. - С.183-186
Онищенко В.В. Інвестиційно-інноваційні програми стратегічного розвитку Кременчуцького регіону в умовах інституціональних змін Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.- 2010- №5 (64).- Ч 1.- С. 186-189.
  Концептуальные подходы к управлению маркетинговым потенциалом предприятия Бізнес Інформ. Журнал  ХНЕУ. – 2010. - №1. - С. 112-115
  Методи дослідження інноваційного розвитку промисловості Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – №2 (26). - С.11-20
  Методологічне забезпечення комплексної економічної оцінки інноваційних проектів Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». – Київ МІБО КНЕУ, 27-28 травня 2010 р. - С. 154-156
Рогова О. Особливості механізму управління збутом промислової продукції та його удосконалення Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.- Дніпропетровськ : ///Д/НУ, 2010.- Випуск 261.- Т.IV. - С. 1093-1099
  Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць.- К., 2010.- №3 (106). - С.138-143
  Перспективні напрямки й можливі соціально-економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку промислововсті Монографія. – Кременчук, 2010.-167с.
Луговой А.В., Онищенко В.В Проблеми розвитку соціально-економічної інфраструктури регіону Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського.- 2010- №5 (64).- Ч 1.- С. 181-185.
Квятковська Л.А. Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". Рада по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України. - 2010. - №9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=298.
Маслак М.В. Сучасний стан ринку вагонобудівної продукції в Україні Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».- Кременчук, 21-22 квітня 2010 р. - С. 245-247
  Теоретичні аспекти дослідження економічного змісту диверсифікації інноваційного розвитку промисловості Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. - 2010. - №1(21). - C.104-110
  Формування новітніх організаційних структур у промисловості Проблеми економки  та управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів, 2010. - № 683. – С. 105-112.
  Формування новітніх організаційних структур у промисловості Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики». – Львів, 20-21 травня 2010 р. - С. 295-297

Торой Иллка, Косенко А.В.

Содержание этапов стратегического мониторинга инновационной деятельности Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. – № 62. – С. 118–123
Косенко А.П., Коциски Д, Перерва П.Г., Сакай Д. Экономическая оценка инновационного потенциала Издательство Мишкольцкого университета. - Мишкольц-Харьков, 2010. – 166с.
  Сценарне моделювання стратегії розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ «КСЗ») Маркетинг. Менеджмент. Інновації: Колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папіріус», 2010. – С. 162–169.
Перерва П.Г., Ілляшенко С.М., Чухрай Н.І., Цибульов П.М., Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина 1 Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 623 с.

Перерва П.Г., Ілляшенко С.М.,

Мехович С.А., Погорєлов М.І.,

Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Частина 2 Підручник / За ред. проф. Перерви П.Г., проф. Погорєлова М.І., проф. Меховича С.А., проф. Ларки М.І. – Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 614 с.
Воробйова Л.Д. Економіка промислового підприємства Навчальний посібник – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 172 с.
  Забезпечення стратегічної стійкості промислових підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.- 2011- №3 (68).- С. 159-162.

Іщенко С.В.,

Гришко Н.Є.

Інноваційні підходи в діяльності промислових підприємств: забезпечення економічної безпеки при формуванні продуктової та товарної політик Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 29 вересня – 1 жовтня 2011 р.- Суми: ТОВ «ТД «Папіріус, 2011.- С.123-125.
  Стратегічна стійкість машинобудівних підприємств та її забезпечення в умовах сталого розвитку XIII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 2011. – С. 22-23.
Безручко О.О. Управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств в умовах сталого розвитку: нечітко-множинна модель оцінювання XIII Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів»: Матеріали конференції. – Кременчук: КрНУ, 2011. – С. 81-83.
  Концепція інноваційного розвитку промисловості в контексті реалізації глобалізаційних процесів Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного  господарства», 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011. – С. 27-28.
Гедройц А.Ю. Сучасні технології стратегічного планування на машинобудівних підприємствах України. Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрного університету "Ефективна економіка". – 2011. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=545.
  Branch and teritorial diversification of the innovative development of industry VIІI Nemzetközi Konferencia Miskolci Egyetem Gazdasagtudomanyi Kar: Global challenges – European Answers, 2011 majus 19–20. – Miskolc–Lillafüred, 2011. – Р. 243–253.
  Branch and teritorial diversification of the innovative development of industry Global challenges – European Answers: Business studies: A Publication of the University of Miskolc. – Miskolc, 2011. – Vol. 3. – Num. 2. – P. 81–91.

Іщенко С.В.,

Гришко Н.Є.

Інноваційні підходи в діяльності промислових підприємств: забезпечення економічної безпеки при формуванні продуктової та товарної політик науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 29 вересня – 1 жовтня 2011 р. – Суми: ТОВ «ТД «Папіріус», 2011. – С. 123–125.
  Забезпечення стратегічної стійкості промислових підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011. –
№ 3(68). – С. 159–162.
Мовчан І.В. Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2011. – № 2. – С. 185–189.

Безручко О.О.,

Мовчан І.В.

Сучасний стан ринку машинобудівної промисловості в Полтавському регіоні Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – Рада по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України. – 2009. – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=535.
Безручко О.О. Особливості механізму бюджетування на промислових підприємствах в умовах Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2011. – № 3. – Т. 3. – С. 134–137

Квятковська Л.А.

Особливості кредитування реального сектору економіки в умовах фінансової нестабільності Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національнго Банку України (м. Київ). – Харків, 2011. – Вип. 2(11) / 2011. – С. 3–10.

Квятковська Л.А.,

Безручко О.О.

Проблеми ефективного управління машинобудівними підприємствами полтавського регіону Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ “Економічна думка”, 2011. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 60–63.
Квятковська Л.А. Оптимізація управлінських рішень в системі менеджменту сучасного підприємства Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць ДонДОУ. Серія «Економіка». – Донецьк, ДонДОУ 2011. – Вип. 214. – Т. ХІІ. – С. 202–209`
  Концепція інноваційного розвитку промисловості в контексті реалізації глобалізаційних процесів Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства»,
28–29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011. – С. 27–28.
Безручко О.О. Управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств в умовах сталого розвитку: нечітко-множинна модель оцінювання Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів», 29–30 жовтня 2011 р. – Кременчук: КрНУ, 2011. – С. 81–83.
  Стратегічна стійкість машинобудівних підприємств та її забезпечення в умовах сталого розвитку Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів», 29–30 жовтня 2011 р. – Кременчук: КрНУ, 2011. – С. 22–23.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Сучасний етап еволюції світової економічної системи Матеріали всеукраїнської теоретико-практичної конференції «Економічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи»,
9–10 грудня 2011 р. – Дніпроптровськ: «Наукова економічна організація «Перспектива»», 2011. – С. 8–9.
Бала В.В. Модель оцінювання ефективності інвестиційних проектів Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – № 25. – С. 151–155.
Безручко О.О. Модель оцінки ефективності системи управління фінансовими ресурсами промисловими Вестник Национального технического университета «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – № 26. – С. 188–195.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Міжнародна економічна інтеграція Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень», 2–3 грудня 2011 р. – Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – Ч. ІІ. – С. 77–78.
  Інноваційні орієнтири розвитку промисловості України Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2011. –
Вип. 5 / 2011(70). – С. 131–136.
Мовчан І.В. Особливості впливу інноваційної діяльності на рівень стратегічної стійкості підприємства Наука і економіка: наукво-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Хмельницький, 2011. – Вип. 4(24). – С. 128-131.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Управлінські аспекти сталого розвитку автотранспортних підрпиємств Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір», 23-24 грудня 2011 р. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2011. – Ч. І. – С. 70–71.
  Напрями галузевої та територіальної диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: Колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папіріус», 2011. – С. 84–97.
Шевчук О.І. Формування інноваційних кластерів як фактор диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України Економічна кібернетика – інженерія економіки. Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 березня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 59–61.
Безручко О.О. Рейтингова оцінка економічного потенціалу машинобудівного підприємства Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку: колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – Ч. 2. – С. 73–80.
одноосібна Розвиток малого підприємництва в аграрному секторі економіки Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - Вип. 30. Ч. III.- Черкаси : ЧДТУ, 2012.- С. 265-268.
Квятковська Л.А., Шийка М.І. Особливості банківського моніторингу при формуванні та оцінюванні фінансової стійкості банків України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного Банку України (м. Київ). – Харків, 2012. – Вип. 1(12) / 2012. – С. 33-42
одноосібна Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи і пріоритети розвитку економіки України та її регіонів», 11-12 жовтня 2012 р. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2012. Вип. 9 034).– Ч. І. – С. 218-227 (сертифікат).
Квятковська Л.А. Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць.-Вип. 9 (34).- Ч. 1.-Луцьк: ЛНТУ, 2012. - С. 218-227.
Квятковська Л.А., Гришко Н.Є. Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», 27 - 29 вересня 2012 р. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2012. – С. 161–163.
Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. - 2012.- №9 (135).- С.36-46
Безручко О.О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики. Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 жовтня 2012 р. – Одеса: Атлант, 2012. - С. 355-356
Безручко О.О. Синергетичний підхід до оцінювання економічного потенціалу промислового підприємства в умовах циклічних коливань Сучасні концепції, передумови та перспективи розвитку підприємств України (управлінський аспект): колективна  монографія/ під заг. ред. К.Ф.Ковальчука. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. –С. 26-45
Квятковська Л.А. Сталий розвиток : економічні імперативи Колективна монографія «Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі», Харьков (буде надіслана січні 2013 р.)
Квятковська Л.А. Соціальні орієнтири інноваційного розвитку промисловості Київ-Донецьк (буде надіслана січні 2013 р.)
Перерва П.Г., Маслак М.В. Участь України в міжнародному трансфері технологій Теорія та практика управління економічним розвитком : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року).- В 3 т.-Т.1. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – 374 с. – С. 165-168.
Безручко О.О. Еколого-економічний потенціал як передумова сталого розвитку підприємства Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: Монографія за загальною редакцією О.І.Маслак. - Кременчук, 2012.- С. 93-105
Гришко Н.Є. Оптимізація параметрів екологічного розвитку у контексті забезпечення економічної безпеки машинобудівного підприємства Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища: Монографія за загальною редакцією О.І.Маслак. - Кременчук, 2012.- С.7-33.
Шевчук Ю.В. Оцінка якості життя в аспекті економічного зростання в Україні Програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі», 25-26 жовтня 2012 р. – К. : НУХТ, 2012.- С.254-255
Яворська Я.І., Ханас Т.В. Конкурентні переваги робочої сили України Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 9-10 листопада 2012 р.): У 2-х частинах.- К. : ГЩ «Київський економічний науковий центр», 2012.Ч.2.- С.16-17.
Перерва П.Г., Косенко О.П.

Дослідження сучасного стану та джерел фінансування інновацій на регіональному рівні.

Обґрунтування методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу на мезорівні.

Моделювання впливу факторів стимулювання та диверсифікації інноваційного розвитку регіону на рівень його інвестиційного забезпечення. Форми фінансування інноваційного розвитку регіонів.

Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 576 с. С. 227 – 245.
Гришко Н.Є. Підходи до прогнозування змін показників економічної безпеки підприємства на довготривалий період Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал.-2012.- №12 (грудень).- С. 8-13.
Безручко О.О. Оцінювання циклічної динамки потенціалу промислового підприємства Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України : монографія / за заг. ред.. В.П. Волкова. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 500с.
Безручко О.О. Застосування процедури Брай-Бошена для дослідження динаміки рівня потенціалу підприємства в умовах глобалізації та формування «економіки знань» Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 49-51.
Безручко О.О., Чудак А.В. Аналітичний огляд сучасних методів прогнозування економічних процесів Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 176-179
Мовчан І.В. Особливості методики оцінки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства на основі ретроспективної компоненти Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 51-53.
Гришко НЄ. Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. – 2013. – №1. – С. 198 - 209.
Безручко О.О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – 2013. – №1 (48). – С.122-128.
Безручко О.О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – №1(48). – 2013. – С. 122 – 128.

Veresne Dr. Somosi Mariann,

Піпа Т.С.

Цінні папери в комерційних банках України Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи», 13-14 березня 2014 року. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2014. – С. 32-33.
Безручко О.О. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. – 2014. – №1. – С. 201-212.
Безручко О.О. Зовнішні чинники зміни потенціалоємності промислових підприємств України ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 226-227.
Мовчан І.В. Індикатори діагностики забезпечення стратегічної стійкості підприємства ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 237-238.
Піпа Т.С. Фактори впливу на формування прибутку банків України ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 216.
Тягун Ю.Ю. Загрози економічній безпеці підприємства (на прикладі ПАТ «КСЗ») ХХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства, 24-25 квітня 2014 р.»: [Матеріали конференції]. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 222-223.
Кожушко Д.М. The estimation of innovative potential of Ukraine Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія «Економічні науки». – 2014. – 1 / 2014 / (3). – С. 9-18.