Тези

Автори Назва публікації Бібліографічні дані
Мовчан І.В. Особливості методики оцінки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства на основі ретроспективної компоненти Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 51-53.
Безручко О.О., Чудак А.В. Аналітичний огляд сучасних методів прогнозування економічних процесів Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – С. 176-179.
Шевчук О.І. Формування інноваційних кластерів як фактор диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України Економічна кібернетика – інженерія економіки. Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції 30-31 березня 2012 р. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 59–61.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Управлінські аспекти сталого розвитку автотранспортних підрпиємств Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір», 23-24 грудня 2011 р. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2011. – Ч. І. – С. 70–71.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Міжнародна економічна інтеграція Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень», 2–3 грудня 2011 р. – Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2011. – Ч. ІІ. – С. 77–78.

Остапенко А.І.,

Крюков М.С.

Сучасний етап еволюції світової економічної системи Матеріали всеукраїнської теоретико-практичної конференції «Економічні виклики сучасності: шляхи розв’язання та новітні перспективи»,
9–10 грудня 2011 р. – Дніпроптровськ: «Наукова економічна організація «Перспектива»», 2011. – С. 8–9.
     
Ємельянова А.В. Удосконалення системи управління якістю  діяльністю машинобудівних підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, менеджмент: проблеми і перспективи». – Харків. 2012. – С.12-14.

Расторопова І.А.

Ємельянова А.В.,

Пріоритети інноваційного розвитку у зовнішній торгівлі України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи»,13-14 березня 2013 р. – Комсомольськ: СВД Олексієнко В.В., 2013. – С. 327-329.
Стригун М.О. Аспекти оцінювання ефективності вартісно- орієнтованого управління підприємством Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – с. 43-44.
Ляхова А.С., Мовчан І.А. Використання збалансованої системи показників для оцінки фінансової стратегії підприємства Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві : проблеми та перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . (Кременчук 13-14 березня 2013) – Кременчук, 2013. – с. 46-49.
Шевчук Ю.В. Розвиток системи управління банківськими ризиками Экономика. Финансы. Менеджмент. Проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции (Харьков, 30-31 октября 2012г.). – харьков, 2012. – С. 44-46.
Волкова Ю В. Основні аспекти формування інноваційної стратегії розвитку підприємства Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «проблеми соціально-економічного розвитку підприємств», 24-25 жовтня 2012 – Харків: Видавничий центр НТУ «ХПІ» ‑ с. 75
Ємельянова А.В., Криндач Л.Г. Безробіття як перешкода сталому розвитку Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми і перспективи», 13-14 березня 2013 р. – Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013 - С. 91 -93.
Расторопова І.А. Аналіз проблем інноваційної діяльності в Україні Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми і перспективи», 13-14 березня 2013 р. – Комсомольск: СВД Олексієнко В.В., 2013 - С. 158 -160.
Тягун Ю.Ю. Особливості оцінювання ризикованості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі ПАТ «КВБЗ») Материалы международной научно-практической конференции «Экономика, финансы, менеджмент: проблемы и перспективы развития». – г. Харьков, 30-31 октября. – 2012. – С. 25-28.
Расторопова І.А. Особливості іноземного інвестування в Україні Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 грудня 2012 р.): У 4-х частинах – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. ч. 2. – С. 47 -48.
Конько І.М. Особливості оцінювання стану екологічної безпеки машинобудівного підприємства Економіка та управління: проблеми науки та практики: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Лівів, 28-29 вересня 2012 року) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. – С.63-65.

Пирогов Д.Л.,

Ісмаілова І.Н.

Особливості виділення функціональних складових економічної безпеки підприємства Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011.- с. 22-24.

Миндар І.,

Линник Т.

Проблеми розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства», 28-29 жовтня 2011 р. – Кременчук: Видавець Щербатих, 2011.- с. 20-22.
Ісмаілова І.Н. Підходи до оцінки економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства Матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 23 грудня 2011 р. - Умань: Видавець «Сочінський», 2011.-Ч. 1.-С. 93-95.

Вітко О.Ю.,

Палун І.А.

Передумови та характеристика інфляційного процесу Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami.-2011» Volume 20. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia. – S. 49-50.
Мамон О.М. Підходи до визначення оптимальних параметрів максимізації рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства Світова економіка ХХІ століття:сучасні тенденції та перспективи розвитку: V Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. м. Львів, 18-19 листопада 2011 року.- Львів: Лівівська економічна фундація, 2011.-с. 48-50
Іванова С. А., Прилипко Д. В. Проблеми інвестування машинобудування України Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 7 грудня 2011 р. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- С. 165-168.
Ісмаілова І.Н., Гута І.О. Шляхи зниження витрат підприємства Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 7 грудня 2011 р. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- С. 61-63.
Шевчук Ю.І. Підходи до забезпечення екологічної безпеки машинобудівного підприємства Соціально-економічний розвиток України: Європейський вибір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 грудня 2011 р.).- Одеса:у 2-х частинах, «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.- С.50-52.

Гришко Н.Є., Воробйова Л.Д.,

Глушко А.В.

Особливості оцінки конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств (на матеріалах Полтавської області) Регіональна бізнес-економіка та управління. Науковий, виробничо-практичний журнал.-2011.-№3(31).-с. 53-60.
Я.О.Литвиненко, П.С. Мельничук Система оцінки ефективності використання основних засобів машинобудівної галузі Кримський економічний вісник. Науковий журнал – Крим, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2012 – С. 19-22
Маслак О.І., Шийка М.І. Особливості банківського моніторингу при оцінюванні фінансової стійкості банків України Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць ХІБС УБС НБУ (м. Київ). – Харків, 2012. – № 1(12). – С. 3–10 (фах. вид.)
Хорольська І.А. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КДПУ, 2008. – С.249-250.
Гедройц Г.Ю., Геріна А.Ю. Активізація інвестиційної та інноваційної діяльностей як важливих передумов стабільного економічного розвитку Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КДУ, 2010. – С.235.
Гедройц Г.Ю., Геріна А.Ю. Шляхи підвищення ефективності розвитку машинобудівної галузі Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КДУ, 2010. – С.244-245.
Безручко О.О., Пастухові К.С. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КДУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КДУ, 2010. – С.243-244.
Дяченко Е.Н. Украинский рынок труда и проблемы занятости населения Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика: тезисы докладов ІІ Международной студенческой научно-практической конференции: в 5 т. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010. Том IV. – 170 с.
Шутька Л.В. Оцінка ефективності цінової політики підприємства торгівлі з урахуванням факторів цінового ризику Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КНУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КНУ, 2011. – С.205-206.
Жила А.С. Вплив інноваційних процесів на економіку України Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів КНУ імені Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Тези доповідей. – Кременчук, КНУ, 2011. – С.213-215.
Овчаренко О.О., Слободіна М.О. Розвиток харчової промисловості в Україні IV Всеукраїнська наукова студентська конференція «Економіка і управління: Погляд молоді». // - м. Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського. - 2012. – С. 310-311.
Шутька Л.В. Розвиток електронної комерції в Україні XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів то молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції. – м. Кременчук: КрНУ, 2012. - C.315-316.
Іванова С.А., Ісмаілова І.Н.К. Перспективи Інтернет-бізнесу в Україні XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів то молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2012. - C.321-322.
Ісмаілова І.Н.К. Використання можливостей інтернет для покращення інформаційної діяльності підприємства XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів то молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2012. - C.324
Тараненко О.О. Перспективи росту молочного ринку України XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів то молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2012. - C.316-317.
Гута І.А. Електронні гроші в Україні XIX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів то молодих учених “Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2012. - C.339-340.
Слободіна М.О., Овчаренко О.О. Інвестиційний клімат в Україні Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 грудня 2012 року): у 3-х частинах / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2012. Ч.3. – С 28-29
Расторопова І.А. Ефективність інноваційного розвитку промислових підприємств Міжнародна практика економічного розвитку країни: міжнародна науково-практична конференція (м. Сімферополь, 24-25 травня 2013). У 2-х частинах. – Сімферополь: Наукове об’єднання «ECONOMICS», Ч.1. – С. 126-127.
Клімова О.В., Волосухіна Ю.А. Інформаційні системи та технології у системі контролінгу Проблеми ринку та розвитку регіонів країн СНД: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 червня 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 110-112.
Князева М.В. Применение методов статистического анализа в исследовании проблем пенсионного страхования Проблеми ринку та розвитку регіонів країн СНД: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 7-8 червня 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 11-13.
Криловська А.В. Проблеми та перспективи розвитку електронної комерції в Україні Економічне зростання національного господарства: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 14-15 червня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2013. – С.72-73
Слободіна М.О., Коржова О.О. Інноваційна та технологічна спроможність  української економіки у міжнародних порівняннях Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013 ч.1 – С.
Мельниченко О.С. Особливості управління фінансовим ризиком на підприємствах Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. Ч.1. – С. 13-15.
Криловська А.В. Прийняття господарських рішень в умовах кризи Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро та мегарівнях. Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: 14 лютого 2014 р. / Укладачі : Контурова С.М., Болгар Т.М., Яременко В.А. Редактор: Михайлюк С.О. – Кременчук : Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 2014. – С.77-80
Матяш Н.В. Фінансові ресурси підприємства та шляхи оптимізації їх формування Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.214-215.
Гузієнко Т.В. Методи дослідження рівня економічної безпеки підприємства Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.216-217.
Семенюта О.О. Зовнішні прояви корпоративної бізнес-культури Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». – Кременчук, 2014. – С.220-221.
Тристан І.Г., Коваль Є.А. Розвиток економіки знань в контексті формування інтелектуального капіталу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки», 27-28 грудня 2013 року. – Донецьк, 2013. – Ч. ІV. – С. 137-139.
Караулова Ю.В., Павлішин Д.В Управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки «Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності», 17-18 січня 2014 року. – К.,2014.