Воркшоп з написання мотиваційного листа

Презентація спеціальності 051 "Економіка"

Метою освітньої програми за спеціальністю 051 «Економіка» є підготовка конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців в галузі економіки, здатних до саморозвитку та самореалізації, до виявлення та розв’язання комплексних проблем в економіці та інноваційній діяльності, до критичного аналізу наявних та генерування нових знань у галузі економічної науки, до самостійної науково-дослідницької, педагогічно-організаційної та практичної діяльності, що формуватимуть інноваційний, людський та підприємницький потенціал регіону завдяки розробленню власних ініціатив, реалізації інноваційних проектів, розвитку всебічної співпраці держави, науки та бізнес-сектору в умовах глобалізаційних та інтеграційних викликів і визначених пріоритетів стратегічного інноваційного розвитку України

Особливістю освітньої програми є її орієнтація на забезпечення потреб науки і реального сектору економіки в умовах переходу до економіки знань в наукових кадрах, здатних до самостійної пошукової та дослідницької діяльності, трансферу знань, спрямованих на вирішення актуальних проблем інноваційного розвитку України, в цілому, та регіонів, зокрема.

Програма враховує потреби потенційних роботодавців, якими в основному виступають промислові підприємства м. Кременчука і регіону, які зацікавлені в активізації інноваційної діяльності, основною рушійною силою яких є наукові кадри, що володіють необхідними дослідницькими та професійними навичками, знаннями в сфері комерціалізації результатів науково-дослідницької діяльності та трансферу знань.