Сайт КРНУ

 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 1. забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки кандидатських та докторських дисертацій, своєчасне отримання вчених звань;
 2. участь викладачів та здобувачів у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах з проблем управління економікою та інноваційним підприємництвом;
 3. публікація результатів досліджень викладачів та здобувачів кафедри у наукових фахових виданнях України та інших країн світу;
 4. збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у виданнях, які входять до наукометричних баз;
 5. активізація патентно-охоронної діяльності;
 6. здійснення членами кафедри роботи з опонування кандидатських і докторських дисертацій, рецензування авторефератів, монографій, підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури;
 7. розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських та зарубіжних закладів вищої осіти;
 8. організація дискусійного клубу здобувачів (щокварталу) з метою обговорення результатів їх індивідуальної науково-пошукової роботи з дисциплін фахового спрямування;
 9. активізація роботи студентського наукового товариства з метою більш широкого залучення студентської молоді до наукової роботи;
 10. більш активне і результативне залучення здобувачів до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт і грантових програмах;
 11. активізація роботи кафедрального сайту та сторінок кафедри в соціальних мережах з метою поширення наукових здобутків викладачів та здобувачів;
 12. продовження роботи щодо організації та проведення щорічних науково-практичних конференцій за профілем кафедри;
 13. активізація роботи з суб’єктами господарювання щодо укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за кошти замовників;
 14. наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень тощо;
 15. проведення постійно діючого кафедрального наукового семінару з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ;
 16. продовження роботи з залучення до наукової діяльності обдарованої молоді в рамках Малої академії наук;
 17. щорічне проведення ІІ етапу Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів студентських наукових робіт;
 18. поширення інформації про наукові здобутки викладачів кафедри шляхом створення профілей на спеціалізованих сайтах та реєстрації у базах даних.
Наукові здобутки
Наукова школа
Науково-дослідні роботи
Науково-педагогічні стажування
Акти впровадження результатів наукових досліджень
Наукові заходи
Студентська наука
Разові спеціалізовані вчені ради